วันที่นำเข้าข้อมูล 5 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 เม.ย. 2566

| 1,606 view

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

   ข้อมูลพื้นฐาน

 

   การประชาสัมพันธ์

 

   การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

                                                                                                                                                                                                              

   การดำเนินงาน

 

   การปฏิบัติงาน

                                     

   การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

   การจัดการเรื่องร้อนเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

   นโยบาย No Gift Policy

 

   การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

 

  แผนป้องกันการทุจริต

 

  มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

 

   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

  •    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  •    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน