วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ม.ค. 2566

| 123 view

 

ผู้บริหารกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
กระทรวงการต่างประเทศ

3100100304099

นายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์
อธิบดี
ติดต่อ : [email protected]

5101299019676

นางสาววนาลี โล่ห์เพชร
รองอธิบดี
ติดต่อ: [email protected]

3101700083787
นายเสก นพไธสง
รองอธิบดี
ติดต่อ: [email protected]

3102101472132

นางสาวศรัญญา ปาลีวงศ์
เลขานุการกรม
ติดต่อ: [email protected]

3102201697420

นายชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล
ผู้อำนวยการกองตะวันออกกลาง
ติดต่อ: [email protected]

5100700019308

นางวิภาวี รังสิมาภรณ์
ผู้อำนวยการกองเอชียใต้

และเอเชียกลาง
ติดต่อ: [email protected]

3100601174147

นายกิตติพจน์ หงษ์สมบัติ
ผู้อำนวยการกองแอฟริกา
ติดต่อ: 
[email protected]