วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 เม.ย. 2567

| 2,553 view
ส่วนราชการกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 
     1. สำนักงานเลขานุการกรมมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรมและราชการที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
          (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
          (ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม 
          (ค) ดูแลงบประมาณ บุคลากร และพัสดุให้เป็นไปตามนโยบาย 
          (ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
     2. กองภูมิภาครับผิดชอบปฏิบัติงานในการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศ กลุ่มประเทศ ขบวนการทางการเมืองในภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียกลาง ตะวันออกกลางและแอฟริกา และ องค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียกลาง ตะวันออกกลางและแอฟริกา ดังต่อไปนี้ 
 
          (ก) กองเอเชียใต้และเอเชียกลาง รับผิดชอบประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้และภูมิภาคเอเชียกลาง
          (ข) กองตะวันออกกลาง รับผิดชอบประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง 
          (ค) กองแอฟริกา รับผิดชอบประเทศในภูมิภาคแอฟริกา 
 
 
Blue_Simple_Organizational_Structure_Chart