No Gift Policy

สื่อ Infographic ประชาสัมพันธ์แนวทางการให้หรือรับของขวัญของผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ

16 มิ.ย. 2566

ประกาศนโยบายกระทรวงการต่างประเทศไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2566

9 ก.พ. 2566

ประกาศนโยบายกรมเอเชียใต้ฯ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2566

2 ก.พ. 2566