3,169 view

แผนที่กรมเอเชียใต้_ตะวันออกกลางและแอฟริกาที่อยู่ทางไปรษณีย์ 
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 
กระทรวงการต่างประเทศ   
เลขที่ 443 ถ. ศรีอยุธยา  แขวงทุ่งพญาไท 
เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400 
 
สำนักงานเลขานุการกรม 
โทร : 0-2203-5000 ต่อ 12004 หรือ 12006 หรือ 12015
โทรสาร : 0-2643-5054
 
กองเอเชียใต้ 
โทร : 0-2643-5043 
 
กองตะวันออกกลาง 
โทร : 0-2643-5052 
 
กองแอฟริกา 
โทร : 0-2643-5047-8 
 
กลุ่มงานเอเชียกลาง 
โทร : 0-2643-5518