ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเยือนอินเดียเพื่อเข้าร่วมการประชุมหารือระดับปลัดกระทรวงการต่างประเทศไทย -อินเดีย (Foreign Office Consultations – FOC) ครั้งที่ 6

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเยือนอินเดียเพื่อเข้าร่วมการประชุมหารือระดับปลัดกระทรวงการต่างประเทศไทย -อินเดีย (Foreign Office Consultations – FOC) ครั้งที่ 6

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 เม.ย. 2566

| 2,175 view

เมื่อวันที่ 20 -22 เมษายน 2565 นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเยือนอินเดียเพื่อเข้าร่วมการประชุมหารือระดับปลัดกระทรวงการต่างประเทศไทย -อินเดีย (Foreign Office Consultations – FOC) ครั้งที่ 6 กับ นายเสารัภกุมาร (Saurabh Kumar) ปลัดกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย (ฝ่ายกิจการภูมิภาคตะวันออก) ณ กรุงนิวเดลี

ในการประชุมดังกล่าวที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ที่โรงแรม Leela Palace กรุงนิทั้งสองฝ่ายแสดงความยินดีต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีความใกล้ชิด มายาวนาน ต่างขอบคุณความช่วยเหลือที่เอื้อต่อกันในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และได้หารือแนวทาง ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้พลวัตและกลไกความร่วมมือระหว่างสองประเทศในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในโอกาสครบรอบ 75 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย -อินเดีย ในปี 2565 นี้ ซึ่งทั้งสอง ฝ่ายได้เห็นพ้องร่วมกันที่จะมุ่งจัดกิจกรรมส่งเสริมความใกล้ชิดระหว่างกันให้มากขึ้น และเห็นชอบร่วมกัน ที่จะผลักดันให้มีการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม (JointCommission -JC) ไทย -อินเดีย ครั้งที่ 9 ที่ ประเทศไทยภายในปี 2565

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายหารือกันเรื่องการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกัน ซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิด-19 โดยเห็นพ้องให้จัดการประชุม India – Thailand Joint Business Forum (ITJBF) ระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองฝ่าย และได้ติดตามความคืบหน้าในการดาเนิน โครงการเชื่อมโยงทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือกันในการส่งเสริม ความร่วมมือด้านความมั่นคงและกลาโหม การส่งเสริมความร่วมมือเพื่ออนาคต อาทิ การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งผลักดันการเจรจาความตกลงต่าง ๆ ที่ยังคั่งค้างให้แล้วเสร็จสาหรับ การประชุม JC ต่อไป

ในส่วนของความร่วมมือในกรอบพหุภาคีนั้น ทั้งสองฝ่ายได้แสดงความยินดี ต่อการเฉลิมฉลองการครบรอบ 30 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์อาเซียนและอินเดียในปี 2565 และ จะร่วมแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันทั้งในอาเซียนและกรอบความร่วมมืออื่น ๆ ในอนุภูมิภาค อาทิ ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสาหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการ และเศรษฐกิจ (BIMSTEC) ที่ไทยเป็นประธาน ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) ความร่วมมือลุ่มแม่น้าโขง-คงคา (MGC) สมาคมแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (IORA) รวมทั้งความร่วมมือภายใต้สหประชาชาติ (United Nations)

นอกจากนี้ ในโอกาสการเยือนอินเดียในครั้งนี้ ปลัดกระทรวงฯ ยังได้พบหารือกับ ดร. ราชกุมาร รันจัน สิงห์ (Rajkumar Ranjan Singh) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ อินเดีย และกับนายหรรษ วรรธน ศฤงคลา ปลัดกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย โดยทั้งสองฝ่าย ได้ยินดีต่อการฟื้นฟูพลวัตความร่วมมือระหว่างสองประเทศ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อสถานการณ์ ในภูมิภาคต่าง ๆ ตลอดจนได้พบหารือกับนายดีพัค บัคลา (Deepak Bhagla) กรรมการผู้จัดการ Invest India เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมการลงทุนระหว่างไทยและอินเดีย โดยสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยน การเยือนของคณะนักธุรกิจ ซึ่งฝ่ายอินเดียประสงค์ที่จะนากลุ่มนักธุรกิจ Startup มูลค่าสูง (Unicorn) เดินทางเยือนไทยต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ