วันที่นำเข้าข้อมูล 10 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 เม.ย. 2567

| 239 view

การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
ปี พ.ศ. 2567

 

            กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศให้ความสำคัญกับบุคลากรภายในกรมเป็นอย่างมาก โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน โดยการเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมถึงส่งเสริมความสามัคคีและความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อการทำงานอย่างมีคุณภาพ ดังนั้น กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาได้จัดทำมาตรการและกิจกรรมเพื่อการขับเคลื่อนคุณธรรม ดังนี้

1. การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา โดยยึดหลักประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและประกาศต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. และข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐด้านการต่างประเทศ

2. แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่รัฐ โดยกระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำแนวปฏิบัตินี้ เพื่อบังคับใช้แก่กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดภายใต้กระทรวงการต่างประเทศ

3. การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

4. การจัดกิจกรรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาองค์กรของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

           

            การขับเคลื่อนจริยธรรมของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาที่ได้กล่าวไปข้างต้นนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการดำเนินการของกรมฯ ที่จะเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่บุคลากรทุกคนภายในหน่วยงาน ทำให้ข้าราชการและลูกจ้างทุกคนภายในกรมฯ รู้ถึงสาระสำคัญ แนวปฏิบัติที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำ และมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน จึงส่งผลให้กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาเป็นอีกหนึ่งในองค์กรคุณธรรมที่ปฏิบัติงานบนมาตรฐานจริยธรรมอันดี สุจริตและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติโดยองค์รวม 

*************************