ข้อมูลรายประเทศ เอเชียใต้

ราชอาณาจักรภูฏาน (Bhutan)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 3041 view

รายละเอียดภาพรวม

1. ประเทศ land-locked ขนาดเท่าสวิตเซอร์แลนด์ ยึดหลักทฤษฎีความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness - GNH) ในการพัฒนาประเทศ 2. เมื่อ 14 ธ.ค. 2549 (ค.ศ. 2006) มกุฎราชกุมารจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ทรงขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 5 แห่งราชวงศ์วังชุก และทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อ 1 พ.ย. 2551 (ค.ศ. 2008) 3. เมื่อ 24 มี.ค. 2551 (ค.ศ. 2008) ภูฏานจัดให้มีการเลือกตั้งครั้งแรกส่งผลให้ภูฏานเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกเมื่อ 18 ก.ค. 2551 (ค.ศ. 2008) 4. สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 5 ทรงลงนามในสนธิสัญญามิตรภาพอินเดีย -ภูฏานฉบับใหม่ เมื่อ 8 ก.พ. 2550 (ค.ศ. 2007) ส่งผลให้ภูฏานมีอิสระ จากอินเดียมากขึ้นในการดำเนินนโยบายต่างประเทศ 5. ไทยมีฐานะประเทศผู้ให้และมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับภูฏาน

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

38,117 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

791,000 คน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Thimphu

ภาษาราชการ

ซงข่า

ศาสนา

พุทธมหายาน นิกาย Kagyupa

พระประมุข

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก (H.M. King Jigme Khesar Namgyel Wangchuk)

นายกรัฐมนตรี

ดาโช เชริง โตบเกย์ (Dasho Tshering Tobgay)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เลียนโป แดมโช ดอร์จี (H.E. Mr. Tshewang Chophel Dorji)

วันชาติ

17 ธันวาคม

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

14 พฤศจิกายน 2532 (ค.ศ. 1989)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

2.83 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

3,360.3 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 4.92 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 BTN = 0.45 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 4.92 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ไม้ซุง ผลไม้ เครื่องเทศ อัญมณี หินปูน

อุตสาหกรรมหลัก

ผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนพลังงานน้ำและการท่องเที่ยว

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ไฟฟ้าพลังงานน้ำ โลหะผสม ซีเมนต์ แคลเซียมคาร์ไบด์ ขดลวดทองแดง แมงกานีส และน้ำมันพืช

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

อินเดีย บังกลาเทศ สหรัฐอเมริกา เนปาล เยอรมนี

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

พลังงานและเชื้อเพลิง ยานพาหนะ เครื่องจักรและส่วนประกอบ สิ่งทอ และข้าว

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

อินเดีย ไทย จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

39.58 ล้าน USD ไทยส่งออก 39.08 ล้าน USD นำเข้า 0.50 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 38.58 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องบิน เครื่องร่อน อุปกรณ์การบิน อื่นๆ สินค้า อุปโภคบริโภคอื่นๆ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม ผลิตภัณฑ์สิ่งอื่นๆ ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์

สินค้าส่งออก

ผ้าผืน สิ่งทออื่นๆ อัญมณี และเครื่องประดับ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ เครื่องจักรและชิ้นส่วนประกอบของเครื่อง เม็ดพลาดสติก ผลไม้ กระป๋องและแปรรูป ยานพาหนะอื่นๆ และส่วนประกอบ เครื่องนุ่งห่ม

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากราชอาณาจักรภูฏานเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 21,905 คน (ข้อมูลปี 2560) (เท่ากับปี 2559) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปราชอาณาจักรภูฏานจำนวน 746 คน (ข้อมูลปี 2560) (เท่ากับปี 2559)

คนไทยในราชอาณาจักรภูฏาน

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในราชอาณาจักรภูฏาน

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Thimphu)

หน่วยงานของราชอาณาจักรภูฏานในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)