สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ จัดกิจกรรมส่งเสริมบทบาทพระธรรมทูตสายอินเดีย - เนปาล ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในอินเดียตะวันตก

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ จัดกิจกรรมส่งเสริมบทบาทพระธรรมทูตสายอินเดีย - เนปาล ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในอินเดียตะวันตก

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ก.ค. 2561

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 11,665 view

          สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ จัดกิจกรรมส่งเสริมบทบาทพระธรรมทูตสายอินเดีย - เนปาล ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในอินเดียตะวันตก โดยได้นิมนต์พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดไทยสิริราชคฤห์ รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย และพระธรรทูตสายอินเดีย - เนปาล เดินทางไปเมืองมุมไบ รัฐมหาราษฏระ เพื่อบรรยายในหัวข้อพุทธศาสนาและประวัติศาสตร์ไทย รวมทั้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใน 3 สถาบันการศึกษา ระหว่าง 18-21 มี.ค. 2561 ได้แก่ 1) Buddhist Center ของ K.J. Somaiya College 2) ภาควิชาประวัติศาสตร์ (สาขาวิชาพุทธศาสนาและภาษาบาลี) มหาวิทยาลัย University of Mumbai และ 3) People’s Education Society, Siddhart College of Commerce and Economics โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์และนักศึกษาเข้ารับฟังการบรรยายจำนวนมาก

          กิจกรรมข้างต้น นอกจากจะเป็นการส่งเสิรมบทบาทพระธรรมทูตฯ แล้ว ยังเป็นการแสดงให้ฝ่ายอินเดียเห็นถึงศักยภาพของไทยในการพัฒนาพุทธศาสนาในอินเดีย และขณะเดียวกันก็จะเป็นโอกาสให้ไทยสามารถยกระดับความเป็นหุ้นส่วนกับอินเดีย โดยเฉพาะในอินเดียตะวันตกซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในอินเดีย และนำไป สู่การขยายความร่วมมือด้านอื่น ๆ บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันต่อไป

          พุทธศาสนาในอินเดียได้รับการรื้อฟื้นมาอย่างต่อเนื่องหลังจากอินเดียประกาศเอกราชเมื่อปี ค.ศ. 1947 โดยมี ดร. บิมเรา รามจิ เอมเบดการ์ (Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar) อดีตรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีแรงงานของรัฐบาลอินเดีย และประธานยกร่างรัฐธรรมนูญปกครองอินเดียฉบับแรกของประเทศ เป็นแกนนำสำคัญในการฟื้นฟูพุทธศาสนา และเรียกร้องความเท่าเทียมกันในสังคมให้แก่คนอินเดียทุกชนชั้น ปัจจุบันจึงมีคนอินเดียเลื่อมใสและหันมานับถือพุทธศาสนามากขึ้นตามลำดับ