รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริการ่วมเป็นวิทยากรในการประชุมสัมมนาเรื่อง “กรุยทางขยายโอกาสการค้าการลงทุนในตะวันออกกลางด้วย FTA ไทย-GCC และ CEPA และ ไทย-ยูเออี”

รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริการ่วมเป็นวิทยากรในการประชุมสัมมนาเรื่อง “กรุยทางขยายโอกาสการค้าการลงทุนในตะวันออกกลางด้วย FTA ไทย-GCC และ CEPA และ ไทย-ยูเออี”

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ต.ค. 2566

| 501 view

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 นายเสก นพไธสง รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมสัมมนาเรื่อง “กรุยทางขยายโอกาสการค้าการลงทุนในตะวันออกกลางด้วย FTA ไทย - GCC และ CEPA และ ไทย - ยูเออี” ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท จัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับบริษัท Bolliger & Company (Thailand) Ltd.

ที่ประชุมฯ นำเสนอผลการศึกษาแนวทางการจัดทำความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council: GCC) และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม (Comprehensive Economic Partnership Agreement: CEPA) ระหว่างไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ฯ ได้ให้ข้อมูลภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศ GCC พลวัตทางการเมืองระหว่างประเทศ และทิศทางการดำเนินนโยบายเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญในการจัดทำความตกลงการค้าระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศ GCC และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับกลุ่มประเทศ GCC รวมถึงภูมิภาคตะวันออกกลางและภูมิภาคอื่น ๆ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ