รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาพบหารือข้อราชการกับที่ปรึกษาพิเศษของเลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับองค์การของโลกมุสลิม

รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาพบหารือข้อราชการกับที่ปรึกษาพิเศษของเลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับองค์การของโลกมุสลิม

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 พ.ย. 2565

| 1,650 view

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายเสก นพไธสง รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาได้เป็นตัวแทนอธิบดีกรมเอเชียใต้ฯ พบหารือข้อราชการกับ Dr. Abdulaziz Ahmad Sarhan ที่ปรึกษาพิเศษของ Dr. Mohammad bin Abdulkarim Al-Issa เลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก (Muslim World League : MWL) ที่กระทรวงการต่างประเทศ Dr. Sarhan เดินทางเยือนไทยเพื่อเป็นคณะล่วงหน้าเตรียมการสำหรับการเดินทางเยือนไทยของเลขาธิการ MWL ซึ่งมีกำหนดจะเกิดขึ้นในปี 2565 อันเป็นการดำเนินการตามนโยบายของไทยที่ต้องการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับองค์การของโลกมุสลิม

ทั้งนี้ MWL เป็นองค์กรเอกชนนานาชาติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2505 โดยกำหนดแนวทางให้เป็นองค์กรส่งเสริมด้านศาสนาและวัฒนธรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง มีบทบาทหลักด้านการส่งเสริมการศึกษา ปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรม สาธารณกุศล และส่งเสริมปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ระหว่างผู้คนที่มีประเพณีทางศาสนาที่ต่างกัน (interfaith dialogue) อีกทั้ง ยังเป็นองค์กรสังเกตการณ์ของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (Economic and Social Council (ECOSOC)) องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)) องค์การความร่วมมืออิสลาม (Organisation of Islamic Cooperation (OIC)) และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (United Nations Children's Fund (UNICEF)) ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ