พิธีลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งรัฐคูเวตว่าด้วย การยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางพิเศษและหนังสือเดินทางราชการ

พิธีลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งรัฐคูเวตว่าด้วย การยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางพิเศษและหนังสือเดินทางราชการ

18 พ.ย. 2564

77 view

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายมุฮัมมัด ฮุซัยน์ เอ็ม เอ อัลฟัยลากาวี เอกอัครราชทูตรัฐคูเวตประจำประเทศไทย ได้ลงนามในความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งรัฐคูเวตว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางพิเศษและหนังสือเดินทางราชการ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคูเวตที่จะครบรอบ 60 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี 2566

ในโอกาสดังกล่าว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้ย้ำถึงโอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับคูเวตในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคบริการ ภาคพลังงาน ภาคการเกษตรและอาหาร รวมถึงความร่วมมือ ในเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ Internet of Thing (IoT) Artificial Intelligence (AI) และความมั่นคงทางไซเบอร์ ขณะเดียวกันก็แสดงความยินดีที่ภาคเอกชนไทยมีความสนใจที่จะเข้าไปลงทุนและค้าขายในคูเวตมากยิ่งขึ้น ปลัดกระทรวงการต่างประเทศยังได้ถือโอกาสนี้เชิญชวนให้คูเวตเพิ่มพูนการค้าและการลงทุนในไทยเช่นเดียวกัน ซึ่งความตกลงดังกล่าวจะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้ แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอันจะนำไปสู่การบรรลุซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวได้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ