ผู้แทนบริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมคารวะรองอธิบดีกรมเอเชียใต้ฯ เพื่อสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำความตกลงด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับ GCC และไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ผู้แทนบริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมคารวะรองอธิบดีกรมเอเชียใต้ฯ เพื่อสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำความตกลงด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับ GCC และไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ก.ค. 2566

| 525 view

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ดร. วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายเสก นพไธสง รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ณ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดทำความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement - FTA) ระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council - GCC) และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม (Comprehensive Economic Partnership Agreement - CEPA) ระหว่างไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตามโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ในโอกาสดังกล่าว รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ฯ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีในมิติต่าง ๆ ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศ GCC พัฒนาการด้านการเมืองและเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางและภาพรวมนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศต่อ GCC ตลอดจนเห็นว่า CEPA จะเป็นอีกกลไกหนึ่งในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับอุปสรรคด้านกฎหมายและกฎระเบียบ รวมทั้งโอกาสการขยายการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ