ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบาห์เรน เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและเป็นประธานร่วมการประชุมติดตามผลกลางปี ไทย - บาห์เรน ครั้งที่ 3

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบาห์เรน เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและเป็นประธานร่วมการประชุมติดตามผลกลางปี ไทย - บาห์เรน ครั้งที่ 3
648 view

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ดร. เชค อับดุลละ บิน อะห์เม็ด บินอับดุลละ อัลเคาะลีฟะฮ์ (Dr. Shaikh Abdulla bin Ahmed Al Khalifa) ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบาห์เรน (ดูแลกิจการด้านการเมือง) เข้าเยี่ยมคารวะ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เนื่องในโอกาสการเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเป็นประธานร่วมในการประชุมติดตามผลกลางปี ครั้งที่ 3 สำหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ครั้งที่ 4 (the 3rd Mid-year Review for the 4th Thailand – Bahrain High Joint Commission for Bilateral Cooperation between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Kingdom of Bahrain)

ในโอกาสดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายแสดงความยินดีต่อสถานะพิเศษของความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย – บาห์เรน และแสดงความมุ่งมั่นร่วมกันในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นผ่านความร่วมมือต่าง ๆ อาทิ ความมั่นคงทางอาหาร การค้าและการลงทุน ความมั่นคง รวมทั้งการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องในการกระชับความสัมพันธ์ในระดับพหุภาคีผ่านกรอบความร่วมมืออาเซียน - คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (ASEAN – GCC) องค์การความร่วมมืออิสลาม (Organisation of Islamic Cooperation: OIC) และกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue: ACD) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความก้าวหน้าในระดับภูมิภาคต่อไป

ในการประชุมติดตามผลกลางปี (Mid-year Review) ครั้งที่ 3 สำหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ครั้งที่ 4 ที่โรงแรมแชงกรีลา ซึ่งมีนางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและ ดร. เชค อับดุลละ บิน อะห์เม็ด บินอับดุลละ อัลเคาะลีฟะฮ์ (Dr. Shaikh Abdulla bin Ahmed Al Khalifa) ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบาห์เรน (ดูแลกิจการด้านการเมือง) ร่วมเป็นประธาน ทั้งสองฝ่ายเน้นย้ำความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างกันในทุกระดับที่มีมามากกว่า 40 ปี และมุ่งที่จะกระชับความร่วมมือระหว่างกันในความร่วมมือ 4 สาขา ประกอบด้วย สาธารณสุข ความมั่นคงทางอาหาร การค้าและการลงทุน และความมั่นคงทางพลังงาน นอกจากนี้ที่ประชุมพอใจกับความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ อาทิ การเปิด Thai Mart เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าไทยในบาห์เรนเมื่อต้นปี 2564 ความร่วมมือการศึกษา แรงงานและกงสุล สังคมและวัฒนธรรม นอกจากนั้น ที่ประชุมยังได้ติดตามและเร่งรัดสถานะความร่วมมือและข้อตกลงต่าง ๆ ที่คั่งค้างให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น อาทิ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงาน และด้านอาหารฮาลาลด้วย

ในระดับพหุภาคี ทั้งสองฝ่ายย้ำถึงความสำคัญที่จะร่วมมือกันให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในกรอบการประชุมความร่วมมืออาเซียน - คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (ASEAN – GCC) และกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue: ACD) ตลอดจนในกรอบองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organisation of Islamic Cooperation: OIC) พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อสถานการณ์ในภูมิภาคของกันและกันอีกด้วย

คาดว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ครั้งที่ 4 ขึ้นได้ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ ภายหลังการประชุม รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติ แก่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรบาห์เรนและคณะ

ในโอกาสการเดินทางเยือนไทยครั้งนี้ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบาห์เรนกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การต่างประเทศของราชอาณาจักรบาห์เรน” ที่อาคารอทิตยาทร มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาห์เรนประจำประเทศไทย และกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการต่างประเทศที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วม โดยมีเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ในภูมิภาคตะวันออกกลางประจำประเทศไทย นักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมรับฟังกว่า 200 คน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ