การหารือระหว่างรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศกับเอกอัครราชทูต/อุปทูตประจำภูมิภาคแอฟริกา

การหารือระหว่างรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศกับเอกอัครราชทูต/อุปทูตประจำภูมิภาคแอฟริกา

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 มี.ค. 2566

| 126 view

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
เป็นประธานการประชุมหารือกับเอกอัครราชทูต/อุปทูตประจำภูมิภาคแอฟริกาและที่ดูแลประเทศในภูมิภาคแอฟริการวม 9 ประเทศ ได้แก่ แอฟริกาใต้ ไนจีเรีย เคนยา เซเนกัล โมซัมบิก โมร็อกโก อียิปต์ รวมทั้ง ฝรั่งเศส และอิตาลี โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย อธิบดี/รองอธิบดี และเจ้าหน้าที่กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน

การจัดการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการทำงานอย่างบูรณาการและเป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไทย-แอฟริกาไปในทิศทางเดียวกัน และตอบสนองการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ (แผน 5S/5มี) โดยกำหนดเป้าหมายร่วมกันในการดำเนินความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนกับประเทศในภูมิภาคแอฟริกา

ที่ประชุมฯ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างกันในประเด็นสำคัญต่าง ๆ อาทิ แผนงานและเป้าหมายที่สถานเอกอัครราชทูตต้องการผลักดันในปีงบประมาณ 2566 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา การปรับเขตอาณาและการแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำประเทศในภูมิภาคแอฟริกา รวมทั้ง การขอรับการสนับสนุนจากประเทศในแอฟริกาในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 - Phuket, Thailand ของไทย

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังเห็นพ้องกับการรื้อฟื้นนโยบาย Thai - Africa Initiative (TAI) เพื่อส่งเสริมสถานะและบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในภูมิภาคแอฟริกาและสร้างฐานเสียงสนับสนุนไทยในเวทีระหว่างประเทศอย่างยั่งยืน โดยอาศัยกลไกความร่วมมือเพื่อการพัฒนาซึ่งจะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่นำไปปฏิบัติ ได้จริงและสอดคล้องกับ SEP for SDGs และความต้องการของประเทศในภูมิภาคแอฟริกา เช่น ด้านการเกษตร  และการพัฒนาพันธุ์ข้าวท้องถิ่นของแอฟริกา รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือไตรภาคีทั้งกับภาคเอกชนไทยและกับประเทศที่สามในการขยายความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคแอฟริกา โดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ