การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "พัฒนาการและทิศทางในอนาคตของการแสวงบุญฮัจย์และอุมเราะห์"

การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "พัฒนาการและทิศทางในอนาคตของการแสวงบุญฮัจย์และอุมเราะห์"

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 4,108 view

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ร่วมกับกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ จัดการสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "พัฒนาการและทิศทางในอนาคตของการแสวงบุญฮัจย์และอุมเราะห์" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่
1) นายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์
2) นายธนณัฐ อาจิณกิจ รักษาการผู้อำนวยการกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์
3) ดร. ปริญญา ประหยัดทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย
4) นายแพทย์ซุลกิฟลี ยูโซะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไม้แก่น
5) อ. กมล ทองคำวงศ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการกิจการฮัจย์
6) อ. ไพศาล กาเหย็ม นายกสมาคมสมาคมผู้ประกอบกิจการฮัจย์ภาคใต้
7) อ. อับดุลอาสิ กาแบ นายกสมาคมการค้าผู้ประกอบกิจการฮัจย์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
8) นายหาลิม แวนะไล กงสุลฝ่ายกิจการฮัจย์ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ (ผู้ดำเนินรายการ)

สามารถรับชมได้ที่ลิ้ง : https://www.youtube.com/watch?v=h7_1RReFhm

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ