กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกามอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูข้าราชการดีเด่นด้านคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566

กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกามอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูข้าราชการดีเด่นด้านคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 มิ.ย. 2567

| 123 view

          เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567 นางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูข้าราชการดีเด่นด้านคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 ให้กับนางสาวเยาวลักษณ์ สุทธิมนัส นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) เพื่อเป็นการประกาศยกย่องเชิดชูบุคคลที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในฐานะเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม โดยเป็นผู้ที่ประพฤติตนและปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของข้าราชการ เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั้งในส่วนราชการและสังคมทั่วไป

 

2

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ