กลุ่มธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งแอฟริกา

    ข้อมูลทั่วไป
      กลุ่มธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งแอฟริกาก่อตั้งขึ้นในปี 1964  มีสมาชิกทั้งหมดรวม 83 ประเทศ ได้แก่ ประเทศในแอฟริกา 58 ประเทศ และประเทศที่อยู่นอกทวีปแอฟริกาอีก 25 ประเทศ 

     AfDB คือ ธนาคารระหว่างประเทศที่ได้รับการก่อตั้งขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ประเทศในทวีปแอฟริกา โดยมีเป้าหมายหลัก ได้แก่ การลดความยากจนในทวีปแอฟริกา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวแอฟริกาอย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจและโอกาสทางสังคม  มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองอาบิดจัน (Abidjan) ประเทศสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ (Côte d’Ivoire) แต่ปัจจุบันได้ย้ายสำนักงานใหญ่ไปยังที่ทำการชั่วคราวที่กรุงตูนิส (Tunis) ประเทศตูนิเซีย (Tunisia)


โครงสร้างองค์การ

        ธนาคารเพื่อการพัฒนาแอฟริกา (African Development Bank: AfDB)  เป็นองค์การหลักของ AfDB  ก่อตั้งขึ้นตามความตกลง Agreement Establishing the African Development Bank เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 1963 ที่กรุงคาร์ทูม ประเทศซูดาน มีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการกองทุนพิเศษ (Special Funds) ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ AfDB

        กองทุนเพื่อการพัฒนาแอฟริกา (African Development Fund: ADF) เป็นองค์การเสริมของ AfDB  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1972 อยู่ภายใต้การบริหารงานของธนาคารเพื่อการพัฒนาแอฟริกาและกลุ่มประเทศภาคี มีหน้าที่หลักในการให้เงินกู้ยืมและเงินให้เปล่าแก่ประเทศสมาชิกในภูมิภาค (Regional Member Countries: RMCs) เพื่อลดความยากจนในประเทศแอฟริกา

        กองทุนไนจีเรีย (Nigeria Trust Fund: NTF) เป็นองค์การพิเศษของ AfDB ก่อตั้งในเดือนเมษายน ปี 1976 ตามความตกลงระหว่าง AfDB และรัฐบาลไนจีเรีย  มีวัตถุประสงค์ คือ ให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาประเทศสมาชิก AfDB ในภูมิภาคแอฟริกาที่มีรายได้ต่ำให้สามารถพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพทางสังคมได้

        ประธานกลุ่มธนาคาร AfDB คนปัจจุบัน คือ นาย Donald Kaberuka  นักเศรษฐศาสตร์ชาวรวันดา  ได้รับการเลือกตั้งจาก Board of Governors  โดยมีหน้าที่บริหารกิจการของ AfDB  เป็นผู้กำหนดแนวทางการบริหารงาน อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานภายใน  ทั้งยังเป็นผู้แทน AfDB โดยชอบธรรมตามกฎหมาย ที่ต้องประสานความร่วมมือกับผู้แทนรัฐบาลประเทศสมาชิก รวมถึงเสนอชื่อบุคคลเข้ารับตำแหน่งรองประธาน (Vice-President) เพื่อช่วยงานบริหารของ AfDB ด้วย


การดำเนินงานสำคัญและพัฒนาการล่าสุด


       กลุ่มธนาคาร AfDB ได้สนับสนุนด้านการเงินแก่ประเทศสมาชิกมาอย่างต่อเนื่อง  โดยในปี 1967-2010 AfDB ได้อนุมัติเงินกู้และเงินให้เปล่ารวมทั้งสิ้น 3,526 รายการ คิดเป็นเงิน 55.93 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  และได้อนุมัติงบประมาณอีก 112.38 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2011 เพื่อดำเนินในโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน  ภาคอุตสาหกรรม  ภาคการเกษตร  สิ่งแวดล้อม  ภาคการเงิน  เป็นต้น

      กลุ่มธนาคาร AfDB ได้นำเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDG) 8 ประการ มาเป็นเป้าหมายและแนวทาง การดำเนินงานขององค์การ  ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การบรรเทาความอดอยาก  ความยากจน และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ชาวแอฟริกา  โดยการสนับสนุนด้านการเงิน  การลงทุนในระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน  การเพิ่มความสามารถในการผลิต   การลดต้นทุนการผลิต  และการเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคแอฟริกาเข้าสู่ตลาดโลก

      ปัจจุบัน AfDB ได้ใช้แผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) ในการสรรงบประมาณ  โดยมี  1) แผนปี 2003-2007 มุ่งเน้นการทำงานใน 2 ด้าน คือ ผลักดันให้ประเทศสมาชิกบรรลุเป้าหมาย MDG และสร้างความเข้มแข็งและประสิทธิภาพให้แก่ AfDB  2) แผนปี 2008-2012 (Medium Term Strategy: MTS) เพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกให้ดำเนินต่อไปได้ในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลก   และ 3) แผนปี 2011-2013 (Programme and Budget) ที่สานต่อจากแผน MTS โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้แก่ประชาชน และการเพิ่มประสิทธิภาพของประเทศสมาชิกและขององค์การ***************


กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
ธันวาคม 2556