กิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลในภูมิภาค

  
03/04/2018

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ จัดกิจกรรมส่งเสริมบทบาทพระธรรมทูตสายอินเดีย - เนปาล ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในอินเดียตะวันตก

                     สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ  จัดกิจกรรมส่งเสริมบทบาทพระธรรมทูตสายอินเดีย - เนปาล  ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในอินเดียตะวันตก โดยได้นิมนต์พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดไทยสิริราชคฤห์ รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย และพระธรรทูตสายอินเดีย - เนปาล เดินทางไปเมืองมุมไบ รัฐมหาราษฏระ เพื่อบรรยายในหัวข้อพุทธศาสนาและประวัติศาสตร์ไทย รวมทั้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใน 3 สถาบันการศึกษา ระหว่าง 18-21 มี.ค. 2561 ได้แก่ 1) Buddhist Center ของ K.J. Somaiya College 2)  ภาควิชาประวัติศาสตร์ (สาขาวิชาพุทธศาสนาและภาษาบาลี) มหาวิทยาลัย University of Mumbai และ 3)  People’s Education Society, Siddhart College of Commerce and Economics โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์และนักศึกษาเข้ารับฟังการบรรยายจำนวนมาก

S__68485160.jpg

                        กิจกรรมข้างต้น นอกจากจะเป็นการส่งเสิรมบทบาทพระธรรมทูตฯ แล้ว ยังเป็นการแสดงให้ฝ่ายอินเดียเห็นถึงศักยภาพของไทยในการพัฒนาพุทธศาสนาในอินเดีย และขณะเดียวกันก็จะเป็นโอกาสให้ไทยสามารถยกระดับความเป็นหุ้นส่วนกับอินเดีย โดยเฉพาะในอินเดียตะวันตกซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในอินเดีย และนำไป สู่การขยายความร่วมมือด้านอื่น ๆ บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันต่อไป

  

    S__68485161.jpg

                        พุทธศาสนาในอินเดียได้รับการรื้อฟื้นมาอย่างต่อเนื่องหลังจากอินเดียประกาศเอกราชเมื่อปี ค.ศ. 1947 โดยมี ดร. บิมเรา รามจิ เอมเบดการ์ (Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar) อดีตรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีแรงงานของรัฐบาลอินเดีย และประธานยกร่างรัฐธรรมนูญปกครองอินเดียฉบับแรกของประเทศ เป็นแกนนำสำคัญในการฟื้นฟูพุทธศาสนา และเรียกร้องความเท่าเทียมกันในสังคมให้แก่คนอินเดียทุกชนชั้น ปัจจุบันจึงมีคนอินเดียเลื่อมใสและหันมานับถือพุทธศาสนามากขึ้นตามลำดับ

S__68485162.jpg

S__68485163.jpg

S__68485165.jpg

S__68485166.jpg

S__68485172.jpg

S__68485173.jpg

 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com