สาระน่ารู้เกี่ยวกับโลกมุสลิม

  
10/06/2013

ข้อปฏิบัติอาหารฮาลาล และการนอนตะแคงของมุสลิม

            ฮาลาลเป็นภาษาอาหรับ มีความหมายทั่วไปว่า อนุมัติ เมื่อนำมาใช้ในทางศาสนาจะมีหมายความว่า สิ่งที่ศาสนาอนุมัติ เช่น อนุมัติให้กิน อนุมัติให้ดื่ม อนุมัติให้ทำ อนุมัติให้ใช้สอย มีความหมายตรงข้ามกับคำว่า ฮารอม ที่มีความหมายทั่วไปว่า ห้าม และเมื่อนำมาใช้ในศานาจะมีความหมายว่า สิ่งที่ศาสนาห้าม

           การอนุมัติสิ่งใดหรือว่าการห้ามสิ่งใดในศาสนาอิสลาม เป็นประกาศิตที่มาจากอัลเลาะห์พระผู้เป็นเจ้า และมาจากศาสนทูตของพระองค์เท่านั้น ถือเป็นหลักสำคัญที่มุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยไม่ต้องค้นหาเหตุผลการอนุมัติหรือเหตุผลการห้ามแต่ อย่างใดเมื่อพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้แจ้งไว้ มุสลิมมีความเชื่อมั่นศรัทธาว่า สิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าอนุมัติเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ ส่วนสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าห้ามเป็นสิ่งที่มีพิษภัยและมีโทษเพราะพระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างมนุษย์ขึ้นมา ทราบดีถึงสิ่งที่เป็นคุณและเป็นโทษต่อมนุษย์ พระองค์จึงอนุมัติสิ่งที่เป็นคุณและห้ามสิ่งเป็นโทษ ส่วนเหตุผลที่มนุษย์ค้นพบว่ามีข้อดีในสิ่งที่ศาสนาอนุมัติและมีข้อเสียในสิ่งที่ศาสนาห้าม โดยพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้แจ้งไว้ แล้วได้นำมาอ้างอิงนั้น เป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้นไม่ใช่หลักสำคัญ เพราะเหตุผลที่มนุษย์ค้นพบอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ส่วนประกาศิตของพระผู้เป็นเจ้านั้นเป็นอมตะไม่เปลี่ยนแปลง ในเมื่ออิสลามเป็นระบอบในการดำเนินชีวิตของมุสลิมชีวิต จึงผูกพันอยู่กับศาสนาตั้งแต่เกิดจนตาย การกระทำทุกอย่างของมุสลิมต้องดำเนินอยู่ในกรอบที่ศาสนากำหนดในทุกกรณี ทั้งเรื่องความผูกพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า มนุษย์กับมนุษย์ และระหว่างมนุษย์กับสัตว์ มุสลิมต้องมีความเมตตาสงสารสัตว์ การกักขังสัตว์โดยไม่ให้อาหาร เป็นเหตุให้ตกนรก การกลั่นแกล้งรังแกสัตว์จะต้องถูกนำไปไต่สวนต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้า การเชือดสัตว์เป็นสิ่งที่ศาสนาอนุมัติให้กระทำได้ภายใต้กรอบที่เชือดเพื่อเป็นอาหาร ไม่กระทำเพื่อทรมารสัตว์ ต้องเชือดด้วยมีดคม ต้องให้สัตว์ล้มลงนอนอย่างเดียว ขณะเชือดต้องกล่าวนามของพระผู้เป็นเจ้าด้วย

          ในเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม ประชาชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์มีทัศนะที่แตกต่างกันในเรื่องของอาหารและเครื่องดื่มว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่อนุมัติและสิ่งใดเป็นสิ่งที่ต้องห้ามสำหรับพวกเขามาช้านานแล้ว โดยเฉพาะอาหารที่มาจากสัตว์ ส่วนอาหารและเครื่องดื่มที่ได้มาจากพืชนั้น มนุษย์เราไม่มีทัศนะที่แตกต่างกันมากนัก อิสลามไม่ได้ห้ามอาหารที่ได้มาจากพืช ยกเว้น  สิ่งที่เกิดจากการนำไปหมักจนกลายเป็นสุรา ไม่ว่าจะผลิตจากองุ่น อินทผลัม ข้าวบาร์เล่ย์ หรือวัตถุอื่นใดก็ตาม ที่กลายสภาพเป็นสุรา และสิ่งที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เช่น ยาเสพติดชนิดต่างๆ ส่วนอาหารที่ได้มาจากสัตว์ ศาสนาและลัทธิต่างๆก็มีทัศนะที่แตกต่างกันอย่างกว้างขวาง  ในเรื่องของการเชือดสัตว์และการบริโภคเนื้อในลัทธิต่างๆ ก็มีผู้คนหลายพวก เช่น พวกพราหมณ์ และนักปราชญ์บางกลุ่มที่ห้ามเชือดสัตว์และห้ามรับประทานเนื้อสัตว์ และดำรงชีวิตด้วยการกินอาหารมังสวิรัติ กลุ่มคนนี้ก็อ้างว่า การฆ่าสัตว์นั้นเป็นความทารุณโหดร้ายที่มนุษย์กระทำต่อสัตว์ที่มีชีวิตเช่นเดียวกับมนุษย์ เมื่อสัตว์มีชีวิตมนุษย์ก็ไม่มีสิทธิทำลายชีวิตของสัตว์ อย่างไรก็ตาม เมื่อเราพิจารณาสรรพสิ่งต่างๆที่อัลเลาะห์สร้างขึ้นมาแล้ว เราจะพบว่า สัตว์ทั้งหลายมิได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตัวของมันเอง ทั้งนี้ก็เพราะว่ามันไม่มีสติปัญญาหรือสิทธิ์ที่จะเลือก และสภาพทางธรรมชาติของมันก็อยู่ในลักษณะที่ถูกสร้างมาเพื่อรับใช้มนุษย์ ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่มนุษย์จะได้รับประโยชน์จากเนื้อของมันหลังจากที่มันถูกเชือด เช่นเดียวกับที่มนุษย์ได้รับผลประโยชน์จากการใช้งานขณะเมื่อมันมีชีวิตอยู่ แล้วเรายังพบอีกว่าในการสร้างสรรค์ของอัลเลาะห์นั้น พระองค์ได้วางกฎไว้ให้สิ่งที่อยู่ตระกูลต่ำกว่าต้องอุทิศตนแก่สิ่งที่อยู่ในตระกูลที่สูงกว่า ด้วยเหตุนี้ พืชจึงถูกตัดไปเป็นอาหาร และสัตว์จะถูกเชือดเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์ และยิ่งไปกว่านั้น คนๆเดียวอาจจะต้องต่อสู้และเสียสละชีวิตเพื่อคนจำนวนมาก และการที่มนุษย์ไม่ฆ่าสัตว์ก็ใช่ว่าสัตว์จะรอดพ้นจากความตายและการถูกทำลายไปได้ คือถ้ามันไม่ตกเป็นเหยื่อของสัตว์อื่น มันก็ต้องตายด้วยตัวเองอยู่ดี และมันอาจจะได้รับความเจ็บปวดยิ่งกว่าคมมีดที่มาคร่าชีวิตของมันด้วยความรวดเร็ว

            อัลเลาะห์ได้ห้ามพวกยิวกินสัตว์ทะเลมากมายหลายชนิด คัมภีร์อัลกุรอานเองก็ได้เอ่ยถึงสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ทรงห้ามแก่พวกคนยิว ทั้งนี้เพื่อเป็นการลงโทษพวกยิวในฐานะที่ดื้อดึงและทำบาปไว้หลายอย่าง โดยได้กล่าวไว้ว่า “สำหรับพวกยิว เราได้ห้ามสัตว์มีกีบที่ไม่แยกเป็น 2 กีบทุกชนิด ส่วนวัวและแพะ เราได้ห้ามแก่พวกเขาบริโภคไขของมัน เว้นแต่ที่ติดอยู่หลังของมัน หรือตามลำไส้ หรือแทรกอยู่ในกระดูก เช่นที่กล่าวนั้น เราได้ลงโทษพวกเขาเพราะการลงโทษของพวกเขา และแท้จริงเราเป็นผู้ที่สัตย์จริง” สำหรับชาวอาหรับในยุคก่อนอิสลาม ได้ห้ามสัตว์บางอย่างในฐานะที่เป็นสัตว์สกปรก บางอย่างก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะละเมิดไม่ได้และเป็นสัตว์ที่พลีอุทิศให้แก่เทวรูปของตน แต่ในทางตรงกันข้ามชาวอาหรับกลับอนุญาตอาหารที่ไม่บริสุทธิ์หลายอย่าง เช่น เนื้อของสัตว์ที่ตายแล้ว และเลือด เป็นต้น

ข้อปฏิบัติการผลิตอาหารฮาลาล

สถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

1. สถานประกอบการ

· สถานประกอบการต้องสะอาดตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และมาตรฐานอื่นๆที่ควบคุมสถานประกอบการ

· สถานที่ที่ใช้ในการผลิตอาหารอาฮาล ต้องไม่ปะปนกับการผลิตที่ไม่ฮาลาล คืออาหารทั่วไปจะให้แยกออกจากการผลิตสิ่งที่ไม่ฮาลาลโดยชัดเจน อย่างเช่น กั้นกำแพงกั้นแยกโรงงาน เป็นต้น

· สถานที่ที่ผลิตอาหารฮาลาล ต้องไม่มีสัตว์เลี้ยงเข้าไปเกี่ยวข้องในบริเวณการผลิต และต้องไม่นำอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไม่
ฮาลาลเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด


2. วัตถุดิบและส่วนประกอบและการเก็บรักษา

· ต้องเป็นสิ่งที่ศาสนาอิสลามอนุญาตให้บริโภคได้และไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค โดยแสดงหนังสือรับรองฮาลาลหรือคุณสมบัติยืนยัน

· วัตถุดิบที่เตรียมไว้ใช้ในการผลิตต้องเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่สะอาด ไม่มีสัตว์เข้าไปเกี่ยวข้อง เช่น สุนัข แมว และอื่นๆ

· วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารอาลาล ต้องเก็บรักษาแยกกับสิ่งที่ไม่ฮาลาลโดยเด็ดขาด และไม่เกี่ยวข้องกัน

3. การล้างวัตุดิบและน้ำที่ใช้ล้าง

· การล้างวัตถุดิบและส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิต เมื่อล้างน้ำโดยการจุ่มหรือขังในภาชนะแล้ว ต้องล้างน้ำสะอาดที่ไหลผ่านวัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่ใช้โดยทั่วถึงในการล้างน้ำครั้งสุดท้าย น้ำที่ไหลผ่านกระบวณการนี้แล้วจะนำมาใช้ล้างวัตถุดิบหรือสิ่งอื่นที่ใช้ในการผลิตอีกไม่ได้

· อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตอาหารทุกชนิด ถ้าเคยใช้ในการผลิตอาหารที่ไม่ฮาลาลมาก่อน ต้องได้รับการล้างทำความสะอาดตามหลักการศาสนาอิสลามก่อน จึงจะใช้ในการผลิตอาหารฮาลาลได้

· อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตอาหารฮาลาล จะใช้หรือว่าเก็บรักษาปะปนกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสิ่งที่ไม่ฮาลาลไม่ได้

4. ลักษณะพนักงานของสถานประกอบการ

· พนักงานในสายการผลิตอาหารฮาลาล ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกะสิ่งที่ไม่ฮาลาลโดยเด็ดขาด อย่างเช่น เนื้อสุกร แอลกอฮอล์ หรือเล่นสัมผัสกับสุนัขขณะหยุดพักผ่อน

· ต้องมีพนักงานมุสลิมในสถานประกอบการที่ผลิตอาหารฮาลาล โดยเฉพาะแผนกจัดซื้อและแผนกผลิต

5. การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์และการขนส่ง

· ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปต้องเก็บรักษาให้แยกออกจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ฮาลาลโดยเด็ดขาด ถึงแม้ว่าจะอยู่ในบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูปแล้วก็ตาม

· การขนส่งผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลต้องแยกออกจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ฮาลาลโดยเด็ดขาด

6. การจัดจำหน่าย

· ผลิตภัณฑ์ฮาลาลจะต้องแยกจำหน่ายออกจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ฮาลาลโดยเด็ดขาด ต้องไม่ปะปนกัน แม้ว่าจะจัดจำหน่ายอยู่ในบรรจุภัณฑ์ก็ตาม

· การจัดจำหน่ายโดยไม่มีบรรจุภัณฑ์หรือแกะถุงบรรจุออกจำหน่าย ต้องแจ้งให้สถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาลทราบ และต้องจัดให้ถูกต้องตลอดเวลาด้วย

· อุปกรณ์เครื่องใช้ในการจำหน่ายทุกชนิด จะต้องไม่ปะปนสิ่งที่ไม่ฮาลาล ถ้าเกิดการปะปนขึ้นต้องทำการล้างให้สะอาดตามหลักการศาสนาอิสลาม

7. การบริการอาหารฮาลาลกรณีที่เป็นร้านอาหารหรือว่าโรงแรม

· ต้องมีผู้ประกอบการหรือควบคุมการประกอบการอาหารเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม

· ต้องเป็นสถานที่เฉพาะไม่ปะปนกับสถานที่ที่ใช้ประกอบอาหารหรือสิ่งต้องห้ามตามบัญญติศาสนาอิสลาม

· วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารหรือบริการ ถูกต้องตามบัญญติศาสนาอิสลาม การทำความสะอาดภาชนะที่ใช้ประกอบอาหารหรือบริการ ต้องแยกไม่ปะปนกับภาชนะอื่นที่ใช้กับสิ่งต้องห้ามตามบัญญติศาสนาอิสลาม

8. หลักทั่วไปสำหรับผู้นำเข้าเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ฮาลาล

ต้องมีเอกสารรับรองฮาลาลจากประเทศผู้ผลิต หากเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์นำเข้าไม่มีการรับรองฮาลาล หรือมีแต่ไม่น่าเชื่อถือ ให้ผู้นำเข้าดำเนินการขออนุมัติดำเนินการตามระเบียบ

>> อ่านเพิ่มเติม ข้อกำหนดอาหารฮาลาล

อิสลามกับการนอนตะแคงขวา

            อิสลามได้สอนมรรยาทต่างๆ ในการนอน ไม่ว่าจะเป็นก่อนนอน ขณะนอน หรือหลังจากตื่นนอน และหนึ่งในคำสอนของอิสลามก็คือ ให้นอนตะแคงขวา ท่านนบีมูฮัมมัด ได้กล่าวไว้ว่า ว่า “เมื่อท่านต้องการที่จะเข้านอน ก็จงเอาน้ำละหมาดเพื่อละหมาด หลังจากนั้นก็จงนอนตะแคงขวา” บันทึกโดยอัลบุคอรีย์ 329 ท่านอิบนุก็อยยิมได้เสียชีวิตเมื่อปี 751ฮ.ศ.ได้กล่าวในหนังสือซาดุนมะอาดว่า “และท่านอนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือการนอนตะแคงขวา เพราะอาหารในกระเพราะจะอยู่ในท่านี้ได้ดี เพราะกระเพาะจะค่อนอยู่ทางซ้ายเล็กน้อย และการนอนตะแคงซ้ายบ่อยๆจะเป็นอันตรายต่อหัวใจ เพราะอวัยวะต่างๆจะโถมทับมัน”

เรียบเรียงจากรายการวิทยุสราญรมย์ (โลกมุสลิม เมื่อวันที่ 7 พ.ค.2556)
ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง และคุณอาภร ชาลือชัย
5 มิถุนายน 2556


ภาพประกอบ

www.sunnahstudent.com

http://www.halal.or.th 

http://www.yalannanbaru.com

http://www.bangkokpost.com/print/312683

http://www.chris-kutschera.com/A/Halal.htm

http://www.hoax-slayer.com/halal-certification-cadbury-protest-email.shtml

 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com