ทุนการศึกษาของรัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจาก สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศโมร็อกโก (Agence Marocaine de Coupération Internationale- AMCI) ว่า รัฐบาลโมร็อกโกจะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา2557 - 2558 จำนวน 15 ทุน เพื่อเข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี โท หรือเอก) ไม่จำกัดสาขาวิชา ที่ประเทศโมร็อกโก โดยมีข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร เงื่อนไข ขั้นตอนและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องดังปรากฏในเว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ ของโมร็อกโก ได้แก่ (1) Moroccan Agency for International Cooperation (www.amci.ma) (2) Ministry of National Education (www.men.gov.ma) และ (3) Ministry of Higher Education, Scientific Research and Executives Training (www.enssup.gov.ma หรือ www.dfc.gov.ma) ทั้งนี้ AMCI จะต้องได้รับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ซึ่งดำเนินการผ่านช่องทางการทูตเท่านั้น ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2557

ดังนั้น ผู้สมัครต้องนำส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบให้กระทรวงการต่างประเทศภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เพื่อจักนำส่งให้สถานเอกอัครราชทูตโมร็อกโกประจำประเทศไทยตามช่องทางการทูตต่อไป โดยยื่นด้วยตนเองที่ประชาสัมพันธ์ฝั่งถนนพระราม 6 หรือส่งทางไปรษณีย์มาที่ กรมเอเชียใต้ฯ กระทรวงการต่างประเทศ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 (โทร. 02 203 5000 ต่อ 12010)


เอกสารประกอบการสมัคร

- ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดโดยครบถ้วน (สามารถพิมพ์ได้จาก www.amci.ma)

- สำเนาประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รับรองสำเนาถูกต้อง)

- สำเนาใบคะแนนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รับรองสำเนาถูกต้อง)

- สำเนาสูติบัตร (รับรองสำเนาถูกต้อง) (พร้อมคำแปลภาษาฝรั่งเศสหรืออาหรับ)

- ใบรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พร้อมคำแปลภาษาฝรั่งเศสหรืออาหรับ)

- สำเนาหนังสือเดินทาง

- ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐรับรองว่ามีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง รวมทั้งรับรองว่าได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ แล้ว โดยเฉพาะวัณโรค

- รูปถ่ายสี 3 ใบ พร้อมเขียนชื่อ นามสกุล และสัญชาติไว้หลังรูปถ่าย

- ผู้ที่สมัครศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกต้องแสดงสำเนาปริญญาบัตรและใบคะแนน (รับรองสำเนาถูกต้อง) ในระดับปริญญาตรี/หรือปริญญาโทพร้อมสำเนาวิทยานิพนธ์เพิ่มเติมด้วย


ข้อพิจารณา

1. ทุนการศึกษาที่ให้เป็นจำนวน 750 ดีร์ฮามต่อเดือน (ไม่ถึง 3,000 บาท) ในขณะที่ค่าครองชีพโมร็อกโกสูงกว่าประเทศไทย) ผู้สมัครรับทุนอาจพิจารณาเตรียมเงินทุนอื่นสนับสนุนด้วย

2.ทุนการศึกษาให้เป็นรายปี หากปีการศึกษาใดสอบไม่ผ่าน ทุนจะถูกระงับจนกว่าจะสอบผ่านในปีการศึกษาถัดไป

3. ภาคการศึกษาแรกของปีการศึกษา 2557 -2558 เริ่มต้นประมาณสัปดาห์แรกของเดือน ก.ย. 57

4. ผู้ที่ได้รับทุนจะมีการชำระค่าธรรมเนียมเอกสาร แบบจ่ายครั้งเดียว 900 ดีร์ฮาม และจัดทำประกันสุขภาพ ประมาณ 1,200 ดีร์ฮาม

5. การเรียนการสอนในโมร็อกโกโดยส่วนใหญ่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาหลัก โดยเฉพาะในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเศรษฐศาสตร์ ดังนั้น นักศึกษาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาหลักจะต้องเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาฝรั่งเศส 1 ปีก่อนเข้าเรียน (รัฐบาลโมร็อกโกจะออกค่าใช้จ่ายในหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสดังกล่าว) ส่วนด้านศาสนาและอักษรศาสตร์ใช้ภาษาอาหรับในการเรียนการสอนและนักศึกษาที่จะสมัครเข้าศึกษาในสาขาเหล่านี้ต้องมีความรู้ภาษาอาหรับในระดับดีแล้ว

กองตะวันออกกลาง

23 มิ.ย. 57

ภาพจาก http://www.htexperts.ma/ 

 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com