อาชีพที่ซาอุดิอาระเบียห้ามคนต่างชาติทำ             ในขณะนี้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนกำลังตื่นตัวในการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งด้านแหล่งท่องเที่ยว การเดินทางขนส่ง มาตรฐานสินค้าและบริการ ความมั่นคงของประเทศ รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เข้าใจกฎระเบียบ ประเทศต่างๆ ในการต้อนรับชาวต่างชาติ หรือเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ

             สถานอัครราชทูตไทย ณ กรุงริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบียได้มีประกาศตำแหน่งงานต่างๆ ที่สงวนไว้สำหรับชาวซาอุดีอาระเบียเท่านั้น เพื่อให้คนไทยได้เข้าใจและไม่ถูกหลอกให้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ดังนี้

             1) ผู้จัดการบริหารทรัพยากรบุคคล (Executive HR manager)

             2) ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR manager)

             3) ผู้จัดการด้านแรงงาน (Labor affairs manager)

             4) ผู้จัดการด้านธุรการ (Staff relations manager)

             5) ผู้เชี่ยวชาญงานธุรการ (Staff relations specialist)

             6) พนักงานเสมียนธุรการ (Staff relations clerk)

             7) พนักงานรับสมัครงาน (Recruitment clerk)

             8) พนักงานกิจการบุคคล (Staff affairs clerk)

             9) เสมียนควบคุมการเข้าร่วมประชุม (Attendance control clerk)

           10) พนักงานต้อนรับ (ทั่วไป) (Receptionist (general)

           11) พนักงานต้อนรับโรงแรม (Hotel receptionist)

           12) พนักงานต้อนรับผู้ป่วย (Health receptionist)

           13) พนักงานรับเรื่องร้องเรียน (Claims clerk)

           14) เลขานุการด้านการเงิน (Treasury secretary)

           15) พนักงานรักษาความปลอดภัย (Security)

           16) นายหน้า(ตัวแทน) ติดต่อ/เดินเรื่อง (Broker)

           17) ช่างกุญแจ (Key specialist)

           18) นายหน้า(ตัวแทน) ด้านศุลกากร (Customs broker)

           19) พนักงานขายสินค้าสตรี (Female sales specialists (women only)อ้างอิง
สถานอัครราชทูตไทย ณ กรุงริยาด ซาอุดิอาระเบีย

ภาพจาก
http://www.the-saudi.net/saudi-arabia/riyadh
http://www.theodora.com/maps/saudi_arabia_map.html
http://astuteblogger.blogspot.com/2009/04/whats-that-sword-doing-on-saudi-flag.html

 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com