Sierra Leone / เซียร์ราลีโอน

สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน
Republic of Sierra Leone

Download fact sheet

ข้อมูลทั่วไป

Sierra Leone / เซียร์ราลีโอน

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก มีพรมแดนทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับสาธารณรัฐกินี ทิศใต้และทิศตะวันตกติดมหาสมุทรแอตแลนติก ทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับสาธารณรัฐไลบีเรีย

พื้นที่ 71,740 ตารางกิโลเมตร (เล็กกว่าไทยประมาณ 7.6 เท่า)

เมืองหลวง กรุงฟรีทาวน์ (Freetown)

ประชากร 6.31 ล้านคน (ปี 2561)

ภูมิอากาศ แบ่งเป็น 2 ฤดู คือ ฤดูฝนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายน อุณหภูมิเฉลี่ย 18 - 34

องศาเซลเซียส และฤดูแล้งตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 10 - 38 องศาเซลเซียส

ภาษาราชการ อังกฤษ Mende Temne Krio

ศาสนา ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 78.6 ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 20.8 ศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ 0.3

ไม่ระบุศาสนา ร้อยละ 0.3    

ระบอบการปกครอง ประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐที่ใช้ระบบประธานาธิบดีโดยมีประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งเป็นทั้งประมุขแห่งรัฐและหัวหน้ารัฐบาล มีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระ ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คือ นายจูเลียส มาดา บีโอ (Mr. Julius Maada Bio) (เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561)

ประธานาธิบดี นายจูเลียส มาดา บีโอ (Mr. Julius Maada Bio) (เข้ารับตำแหน่งเมื่อ 4 เมษายน 2561)

รมว. กต. ดอกเตอร์อาลี คับบา (Dr. Alie Kabba) (เข้ารับตำแหน่งเมื่อ 20 เมษายน 2561)

วันชาติ วันประกาศเอกราช 27 เมษายน

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย 12 กุมภาพันธ์ 2526

หน่วยเงินตรา Sierra Leonean Leones (SLL) (1 บาท = 283.49 SLL) (สถานะ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 3.78 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทย: 455.302 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

(ปี 2560)

รายได้ประชาชาติต่อหัว 499.5 ดอลลาร์สหรัฐ (ไทย: 6,595.0 ดอลลาร์สหรัฐ) (ปี 2560)

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 4.2 (ไทย: ร้อยละ 3.9) (ปี 2560)

เงินทุนสำรอง 0.535 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทย: 202.538 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) (ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 18.2 (ไทย: ร้อยละ 0.7) (ปี 2560)

ทรัพยากรธรรมชาติ เพชร แร่ไททาเนียม บอกไซต์ แร่เหล็ก ทองคำ โครไมต์

อุตสาหกรรมหลัก เหมืองเพชร เหมืองแร่เหล็ก รูไทล์และบอกไซต์ อุตสาหกรรมขนาดเล็กประเภทเครื่องดื่ม สิ่งทอ ยาสูบ รองเท้า 

สินค้านำเข้าที่สำคัญ ข้าว รถยนต์ ปูนซีเมนต์ รถบรรทุก ยา

สินค้าส่งออกที่สำคัญ แร่เหล็ก แร่ไทเทเนียม เพชร เมล็ดโกโก้ แร่อลูมิเนียม

ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ นำเข้าจาก จีน อินเดีย สหรัฐอเมริกา เบลเยียม - ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์

ส่งออกไปยัง จีน เบลเยียม - ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ โรมาเนีย สหรัฐอเมริกา

การเมืองการปกครอง

ประธานาธิบดี นายจูเลียส มาดา บีโอ (Mr. Julius Maada Bio) (เข้ารับตำแหน่งเมื่อ 4 เมษายน 2561)

รัฐมนตรีต่างประเทศ ดอกเตอร์อาลี คับบา (Dr. Alie Kabba) (เข้ารับตำแหน่งเมื่อ 20 เมษายน 2561)

การเมืองการปกครอง

      ในอดีตอังกฤษได้จัดตั้งเมืองแห่งสันติภาพบนดินแดนเซียร์ราลีโอนเมื่อปี 2330 (ค.ศ. 1787) เพื่อเป็นพื้นที่อพยพของอดีตทาสผิวดำและทหารผ่านศึกของอังกฤษจากสงครามประกาศอิสรภาพในสหรัฐอเมริกา ต่อมาในปี 2530 (ค.ศ.1987) เซียร์ราลีโอนตกเป็นอาณานิคมและเป็นฐานทัพเรือของอังกฤษในการปราบปรามการค้าทาส ซึ่งทำให้ประชากรส่วนใหญ่ในกรุง Freetown สืบเชื้อสายมาจากทาสที่ได้รับการปลดปล่อยก่อนที่จะถูกส่งไปยังสหรัฐฯ ซึ่งส่วนใหญ่มีเชื้อสายมาจากไนจีเรียและแองโกลา

      เซียร์ราลีโอนได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรเมื่อ 27 เมษายน 2504 (ค.ศ. 1961) ต่อมาได้เริ่มปกครองในระบอบสาธารณรัฐตั้งแต่ 19 เมษายน 2514 (ค.ศ. 1971) โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐและผู้นำรัฐบาลด้วย และจากนั้นจนปัจจุบัน เซียร์ราลีโอนมีการเลือกตั้งทั่วไป 6 ครั้ง และการปฏิวัติโดยทหารอีก 5 ครั้ง โดยสาเหตุของความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองเป็นเพราะการแก่งแย่งผลประโยชน์จากเหมืองเพชรมากกว่าจากความขัดแย้งระหว่างเผ่าพันธุ์ (ethnic rivalry)

      ภายใต้การนำของประธานาธิบดี Siaka Stevens ระหว่างปี 2511 - 2528 (ค.ศ.1968 - 1985)การปกครองเป็นแบบพรรคการเมืองเดียว โดยรัฐบาลได้แสวงหาประโยชน์จากการทำเหมืองเพชรที่มีอยู่มาก อย่างไรก็ดี ปัญหาการคอรัปชั่น การแสวงหาประโยชน์ และการบังคับใช้แรงงานในเหมืองเพชร ได้ส่งผลให้เกิดสงครามกลางเมืองในเซียร์ราลีโอนเมื่อเดือนมีนาคม 2534 (ค.ศ. 1991) กลุ่มเยาวชนหัวรุนแรงและผู้ถูกบังคับใช้แรงงานในเหมืองเพชร ได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มกบฏ RUF (Revolutionary United Front) โดยได้รับการสนับสนุนจากนาย Charles Taylor ประธานาธิบดีไลบีเรียในขณะนั้น

      กลุ่ม RUF ได้ทำการสู้รบต่อต้านรัฐบาล ส่งผลให้เกิดการปฏิวัติรัฐประหารแย่งชิงอำนาจระหว่างฝ่ายทหาร (Armed Forces Revolutionary Council - AFRC) และฝ่ายรัฐบาลพลเรือน (Sierra Leone People's Party - SLPP) ซึ่งจัดตั้งกองกำลังติดอาวุธจนเกิดเป็นการสู้รบสามเส้ายืดเยื้อยาวนาน มีผู้เสียชีวิตกว่า 50,000 คน นานาชาติได้พยายามเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสงครามกลางเมือง โดยในปี 2541 กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจแอฟริกาตะวันตก (Economic Community of West African States: ECOWAS) ได้ส่งกองกำลังรักษาสันติภาพ Economic of West African States Cease-fire Monitoring Group (ECOMOG) นำโดยกองกำลังไนจีเรียไปยังเซียร์ราลีโอนเพื่อปฏิบัติการรักษาสันติภาพแต่ไม่ประสบความสำเร็จ ในปี 2542 (ค.ศ. 1999) สหประชาชาติได้ส่งกองกำลังรักษาสันติภาพ United Nation Mission in Sierra Leone (UNAMSIL) เข้าปฏิบัติการรักษาสันติภาพจนส่งผลให้สงครามกลางเมืองยุติลง

ในปี 2544 (ค.ศ. 2001) มีผู้เสียชีวิตกว่า 50,000 คน และมีผู้พลัดถิ่นอีกหลายแสนคน ต่อมามีการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดี และการเลือกตั้งทั่วไปในปี 2545 (ค.ศ. 2002) โดยนาย Ahmad Tejan Kabbah ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในช่วงปี 2539 - 2540 (ค.ศ. 1996 - 1997) ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้งด้วยคะแนนเสียงกว่าร้อยละ 70 เอาชนะคู่แข่งคือนาย Ernest Bai Koroma ซึ่งได้คะแนนเพียงร้อยละ 19

      ปัจจุบัน แม้ว่าเซียร์ราลีโอนจะพ้นจากภาวะสงครามกลางเมือง แต่สหประชาชาติยังคงจัดตั้งหน่วยงาน United Nations Integrated Office in Sierra Leone (UNIOSIL) เพื่อปฏิบัติหน้าที่การบูรณาการด้านต่าง ๆ ในเซียร์ราลีโอน รวมทั้งจัดตั้งศาลพิเศษสำหรับเซียร์ราลีโอน เพื่อควบคุมการส่งออกเพชรจากเซียร์ราลีโอน (Kimberly Process) และเพื่อป้องกันการส่งออกเพชรผิดกฎหมายและนำเงินมาสนับสนุนสงคราม

นโยบายต่างประเทศ

      เซียร์ราลีโอนมีนโยบายต่างประเทศสายกลาง ที่ในทางปฏิบัติเอนเอียงมาทางโลกตะวันตก แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีสัมพันธภาพที่ดีกับรัสเซีย จีน เกาหลีเหนือ และประเทศในยุโรปตะวันออกด้วย

ทั้งนี้ เซียร์ราลีโอนจำเป็นต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากนานาประเทศอย่างสม่ำเสมอ จึงพยายามสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับหลายฝ่าย

      ในระดับภูมิภาค เซียร์ราลีโอนเป็นสมาชิกที่แข็งขันของสหภาพแอฟริกา (AU) และมีสัมพันธภาพที่ดีกับไนจีเรียและคองโก แม้ว่าจะมีความตึงเครียดกับไลบีเรียอยู่บ้างเนื่องจากเคยมีปัญหากันในอดีต แต่การเข้าร่วมเป็นสมาชิก Mano River Union ก่อตั้งเมื่อปี 2516 (ค.ศ. 1973) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ (Anglophone) ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก ประกอบไปด้วย เซียร์ราลีโอน ไลบีเรีย และกินี มีส่วนทำให้เซียร์ราลีโอนและไลบีเรียสามารถประคับประคองความสัมพันธ์ไปได้ นอกจากนี้ เซียร์ราลีโอนยังเป็นสมาชิกในองค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ องค์การสหประชาชาติ (UN) รวมทั้ง ACP, African Development Bank, African States Associated with the EU (Lome Convention), Arab Bank for Economic Development in Africa, Commonwealth, Economic Commission for Africa, ECOWAS, IAEA, IDA, IFAD, IFC, ILO, IMF, Islamic Conference, Islamic Development Bank, , NAM, OIC, UNICEF, WHO, World Bank และ WTO  

เศรษฐกิจและสังคม

      เซียร์ราลีโอนมีแหล่งแร่ธาตุและทรัพยากรทางบกและทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ มีเพชรและบอกไซต์เป็นแร่ธาตุที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสาธารณูปโภคยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรกอปรกับปัญหาสังคมและสงครามกลางเมืองระหว่างปี 2534 - 2541 (ค.ศ. 1991 - 1998) ทำให้การพัฒนาทางเศรษฐกิจชะงักงัน และแม้ว่าเซียร์ราลีโอนจะพ้นจากภาวะสงครามกลางเมือง แต่สหประชาชาติยังคงจัดตั้งหน่วยงาน United Nations Integrated Office in Sierra Leone (UNIOSIL) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านการบูรณาการรวมทั้งจัดตั้งศาลพิเศษสำหรับเซียร์ราลีโอนเพื่อควบคุมการส่งออกเพชรจากเซียร์ราลีโอน และเพื่อป้องกันการส่งออกเพชรผิดกฎหมายและนำเงินมาสนับสนุนสงคราม

ความสัมพันธ์

การตรวจลงตรา ขอรับการตรวจลงตราได้ที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอนประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน

สำนักงานของไทยที่ดูแลเซียร์ราลีโอน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์

สำนักงานของเซียร์ราลีโอนที่ดูแลไทย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอนประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน

ความสัมพันธ์ทางการทูต

      ไทยและเซียร์ราลีโอนสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2526

ไทยมีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมเซียร์ราลีโอน โดยเซียร์ราลีโอนได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอนประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนมีเขตอาณาครอบคลุมไทย

ความสัมพันธ์ทางการเมือง
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเซียร์ราลีโอนดำเนินไปอย่างไม่ใกล้ชิด เนื่องจากสภาวะสงครามกลางเมืองของเซียร์ราลีโอน

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

การค้า

ในปี 2561 ไทยและเซียร์ราลีโอนมีมูลค่าการค้ารวม 13.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยคิดเป็นการส่งออก 12.74 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้า 1.06 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยได้ดุลการค้า 11.68 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยไปเซียร์ราลีโอน ได้แก่ ข้าว พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก เม็ดพลาสติกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ข้าวสาลี กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ เครื่องดื่ม เครื่องโทรสาร โทรศัพท์และส่วนประกอบ ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ
และสินค้านำเข้าที่สำคัญจากเซียร์ราลีโอน ได้แก่ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ สินแร่โลหะอื่นๆ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เสื้อผ้าสำเร็จรูป

สถิติการค้าระหว่างไทย - เซียร์ราลีโอน (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ปี

ปริมาณการค้า

ไทยส่งออก

ไทยนำเข้า

ดุลการค้า

2550

4.34

4.31

0.03

+4.27

2551

40.33

39.38

0.94

+38.44

2552

14.44

14.05

0.39

+13.66

2553

9.88

9.37

0.51

+8.86

2554

17.32

16.85

0.46

+16.39

2555

12.79

10.75

2.04

+8.71

2556

12.00

11.14

0.86

+10.27

2557

23.29 

22.51

0.79

+21.72

2558

23.49

23.35

0.14

+23.20

2559

13.33

12.72

0.61

+12.12

2560

16.87

15.11

1.76

+13.35

2561

13.80

12.74

1.06

+11.68

                                  ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์

การลงทุน ไม่ปรากฏข้อมูลการลงทุนระหว่างกัน

การท่องเที่ยว ในปี 2561 นักท่องเที่ยวเซียร์ราลีโอนเดินทางมาไทยจำนวน 171 คน

ความร่วมมือด้านวิชาการ ไทยและเซียร์ราลีโอนยังไม่มีความร่วมมือทางวิชาการในระดับทวิภาคีระหว่างกัน

การเยือนที่สำคัญ

ฝ่ายไทย

      ยังไม่ปรากฏการเยือนสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอนของฝ่ายไทย

ฝ่ายเซียร์ราลีโอน

      ยังไม่ปรากฏการเยือนประเทศไทยของฝ่ายเซียร์ราลีโอน

ความตกลงและความร่วมมือ