Cabo Verde / สาธารณรัฐกาบูเวร์ดี

สาธารณรัฐกาบูเวร์ดี
Republic of Cabo Verde

Download fact sheet

ข้อมูลทั่วไป

Cabo Verde / สาธารณรัฐกาบูเวร์ดี

ที่ตั้ง เป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรแอตแลนติก อยู่ห่างจากเซเนกัลทางทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 570 กิโลเมตร ประกอบด้วย เกาะใหญ่ 10 เกาะ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม Barlavento ประกอบด้วยเกาะ 1) Santo Antao 2) Sao Vincente 3) Santa Luzia 4) Sao Nicolau 5Sal 6) Boa Vista และกลุ่ม Sotavento ประกอบด้วยเกาะ 1) Maio 2) Santiago 3) Fogo 4) Brava

พื้นที่ 4,033 ตารางกิโลเมตร (เล็กกว่าไทยประมาณ 127 เท่า)

เมืองหลวง กรุงไปรอา (Praia)    

ประชากร 543,767 คน (ปี 2561)

ภูมิอากาศ แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 18 - 40 องศาเซลเซียส ฤดูฝนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 28 - 38 องศาเซลเซียส และฤดูหนาวตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย 24 - 30 องศาเซลเซียส

ภาษาราชการ โปรตุเกส และ Crioulo

ศาสนา โรมันคาทอลิก ร้อยละ 77.3 โปรเตสแตนท์ ร้อยละ 4.6 คริสต์นิกายอื่น ๆ ร้อยละ 3.4

อิสลาม ร้อยละ 1.8 อื่น ๆ ร้อยละ 1.3 ไม่นับถือศาสนา ร้อยละ 10.8 ไม่ระบุ ร้อยละ 0.8

ประธานาธิบดี นายจอร์จ คาร์ลอส ฟอนเซคา (Mr. Jorge Carlos Fonseca) (เข้ารับตำแหน่งเมื่อ 9 กันยายน 2554)

รมว. กต. นายหลุยส์ ฟิลิป โลเปส ตาวาเรส (Mr. Luis Filipe Lopes Tavares) *ดำรงตำแหน่ง รมว. กห. ด้วย (เข้ารับตำแหน่ง 22 เมษายน 2559)

วันชาติ 5 กรกฎาคม (วันประกาศเอกราช)

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย 2 ธันวาคม 2529

หน่วยเงินตรา เอสคูโดกาบูเวร์ดี (CVE) 

อัตราการแลกเปลี่ยน 1 บาท = 3.18 CVE (สถานะ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562)

ระบอบการปกครอง ประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐที่ใช้ระบบกึ่งประธานาธิบดี โดยมีประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งเป็นประมุขแห่งรัฐและฝ่ายบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี ดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ และมีนายกรัฐมนตรีที่มาจากการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีเป็นหัวหน้ารัฐบาล ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คือ นายจอร์จ คาร์ลอส ฟอนเซคา (Jorge Carlos Fonseca) (ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 1.986 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทย: 504.993 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) (ปี 2561)

รายได้ประชาชาติต่อหัว 3,654 ดอลลาร์สหรัฐ (ไทย: 7,273.6 ดอลลาร์สหรัฐ) (ปี 2561)

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 5.5 (ไทย: ร้อยละ 4.1) (ปี 2561)

เงินทุนสำรอง 606.43 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทย: 205.64 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) (ปี 2561)

อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 1.3 (ไทย: ร้อยละ 1.1) (ปี 2561)

ทรัพยากรธรรมชาติ เกลือ หินภูเขาไฟ หินปูน ดินขาว ปลา ดินเหนียว ยิปซัม

อุตสาหกรรมหลัก อาหารและเครื่องดื่ม แปรรูปปลา รองเท้าและเสื้อผ้า การผลิตเกลือ การซ่อมเรือ 

สินค้านำเข้าที่สำคัญ ปิโตรเลียมกลั่น อากาศยาน ข้าว รถยนต์ ปูนซีเมนต์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ โปรตุเกส สเปน อิตาลี จีน เนเธอร์แลนด์

สินค้าส่งออกที่สำคัญ ปลาแปรรูป ปลาแช่แข็ง อากาศยาน เนื้อปลา

ตลาดส่งออกที่สำคัญ สเปน โปรตุเกส อิตาลี เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา

การเมืองการปกครอง

      กาบูเวร์ดีเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 และมีสถานะเป็นจังหวัดโพ้นทะเลเมื่อ 11 มิถุนายน 2494 (ค.ศ.1951) จนถึง 30 ธันวาคม 2517 (ค.ศ.1974) เมื่อโปรตุเกสได้โอนอำนาจการปกครองให้แก่รัฐบาลชั่วคราวซึ่งมีข้าหลวงใหญ่ โปรตุเกสเป็นหัวหน้า ต่อมากาบูเวร์ดีได้รับเอกราช

เมื่อ 5 กรกฎาคม 2518 (ค.ศ.1975) โดยนาย Aridtides Maria Pereira เลขาธิการพรรค Partido Africano da Independencia do Guine e Cabo Verde (PAICV) ขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนแรกและได้รับเลือกตั้งซ้ำอีก 2 ครั้ง ในปี 2524 และ 2529 ผลการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติแบบหลายพรรคการเมืองครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2534 (ค.ศ.1991) ปรากฏว่า พรรค Movimento para Democracia (MPD) ได้ที่นั่งมากกว่าพรรค PAICV

หัวหน้าพรรค MPD Dr. Carlos Veiga จึงได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ส่วนผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2534 ปรากฏว่า นาย Antonio Mascarenhas Monteiro ผู้สมัครอิสระซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพรรค MPD ชนะการเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2544 ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการปรากฏว่าพรรค PAICV ภายใต้การนำของนาย Jose Maria Neves ได้รับคะแนนเสียงร้อยละ 47.9 มากกว่าพรรค Mouvement pour la democratie (MPD) ซึ่งได้คะแนนร้อยละ 39.2 ทำให้พรรค PAICV ได้ที่นั่งสมาชิกสภาจำนวน 40 ที่นั่ง จากจำนวนทั้งหมด 72 ที่ ซึ่งถือเป็นคะแนนเสียงส่วนใหญ่เกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด และการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมกราคม 2549 พรรค PAICV ยังคงได้รับเลือกตั้งจำนวน 41 ที่นั่ง ชัยชนะในการเลือกตั้งทั้งสองครั้งดังกล่าวของพรรค PAICV มีผลนำไปสู่ชัยชนะของผู้สมัครจากพรรค PAICV ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2544 และอีกสมัยหนึ่งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 ของนาย Pedro Verona Rodriques Pires

      อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากชัยชนะในการเลือกตั้งรัฐบาลได้ถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องด้วยข้อกล่าวหาคอรัปชั่น ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าเป็นวิธีที่พรรคฝ่ายค้านนำมาใช้ต่อสู้กับรัฐบาลที่ ได้รับการสนับสนุนอย่างมากจนนำไปสู่ความพยายามที่จะจัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างพรรค PAICV และพรรค MPD เพื่อสะสางปัญหาที่มีอยู่ แต่ความพยายามดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จเมื่อเกิดความไม่เห็นพ้องในเรื่อง สมาชิกของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ปรับปรุงใหม่ จนทำให้การเลือกตั้งท้องถิ่นต้องเลื่อนออกไป แม้ว่าการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมจะไม่ประสบผลสำเร็จมากนัก แต่นับว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ดีในด้านความมั่นคงทางการเมือง จนมีผลทำให้สหภาพยุโรปมอบสถานะความเป็นหุ้นส่วนพิเศษ (special partnership) ให้กับกาบูเวร์ดีในปี 2550

นโยบายต่างประเทศ

กาบูเวร์ดีดำเนินนโยบายไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด แต่มีความใกล้ชิดกับโปรตุเกสทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ และมีความสัมพันธ์เป็นพิเศษกับประเทศในทวีปแอฟริกาที่พูดภาษาโปรตุเกส อาทิ แองโกลา โมซัมบิก กินีบิสเซา เซาตูเมและปรินซิปีด้วย

      กาบูเวร์ดีเล็งเห็นถึงความสำคัญของความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจในกลุ่มประเทศตะวันตก โดยเฉพาะสหภาพยุโรป จนนำไปสู่การมอบสถานะความเป็นหุ้นส่วนพิเศษให้กับกาบูเวร์ดี โดยสหภาพยุโรปกับกาบูเวร์ดีจะร่วมมือกันใน 7 สาขา อาทิ บรรษัทภิบาล (good governance) ความปลอดภัยและความมั่นคง การรวมกลุ่มระหว่างภูมิภาค (regional integration) และการต่อสู้กับปัญหาความยากจน เป็นต้น

      อย่างไรก็ตาม กาบูเวร์ดียังคงแสวงหาความร่วมมือกับประเทศกำลังพัฒนาด้วยกัน (South-South co-operation) โดยเฉพาะกับบราซิลและจีน เพื่อเสริมสร้างผลประโยชน์ด้านการค้า โดยในปี 2550 จีนได้ประกาศให้กาบูเวร์ดีเป็น 1 ใน 6 เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะเป็นแหล่งกระจายสินค้าของจีนสู่แอฟริกา

      สำหรับบทบาทในระดับภูมิภาค กาบูเวร์ดีเป็นสมาชิกที่มีบทบาทนำในกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาโปรตุเกส (Lusophone Africa) ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2539 นอกจากนี้ ยังเป็นสมาชิก African Union และ Economic Community of West African States (ECOWAS) และอีกหลายองค์กรระหว่างประเทศที่สำคัญ ตลอดจนสมาชิกองค์กรการประสานงานเพื่อแก้ปัญหาความแห้งแล้งในภูมิภาค (Permanent Inter-State Committee on Drought Control in the Sahel) ด้วย สำหรับในกรอบ UN กาบูเวร์ดีได้รับเลือกให้เป็นสมาชิก Economic and Social Council (ECOSOC) วาระปี ค.ศ. 2008 - 2010

เศรษฐกิจและสังคม

กาบูเวร์ดีมีสภาพเป็นหมู่เกาะ อยู่ทางตะวันตกของทวีปแอฟริกา สภาพภูมิประเทศทั่วไปมีความแห้งแล้ง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาไฟที่มอดแล้ว มีที่ราบพอจะใช้เพาะปลูกได้เพียง 3 - 4 เกาะ และจะพบไม้ยืนต้นเฉพาะในบริเวณหุบเขา ทั้งนี้ เกาะ Sao Tiago มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด ดังนั้น ภาคเกษตรกรรมจึงมีขนาดเล็ก ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศส่วนใหญ่มาจากภาคอุตสาหกรรมและการบริการ ประชากรมีจำนวนน้อย

โดยในอดีตมีทาสจากแผ่นดินแอฟริกาอพยพมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวกาบูเวร์ดีที่แท้จริงจำนวนมาก (มากกว่าประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศ) ได้อพยพออกไปอยู่ประเทศอื่นในช่วงการปกครองแบบสังคมนิยมและมีปัญหาขาดแคลน อาหารบ่อยครั้ง

ความสัมพันธ์

การตรวจลงตรา สามารถรับการตรวจลงตรา ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง

สำนักงานของไทยที่ดูแลกาบูเวร์ดี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์

สำนักงานของกาบูเวร์ดีที่ดูแลไทย ยังไม่มีการมอบหมายสถานเอกอัครราชทูตใดดูแลประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทยและกาบูเวร์ดีสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2529 ไทยมีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมกาบูร์เวดี โดยกาบูเวร์ดียังมิได้แต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยหรือมอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกาบูเวร์ดีแห่งใดมีเขตอาณาครอบคลุมไทย

ความสัมพันธ์ทางการเมือง ความสัมพันธ์ด้านการเมืองระหว่างไทยกับกาบูเวร์ดีดำเนินไปอย่างราบรื่นแต่ไม่ใกล้ชิด

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 
ในปี 2561 มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับกาบูร์เวร์ดี เท่ากับ 9.74 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทยส่งออก 9.46 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยนำเข้า 0.28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยได้ดุลการค้า 9.18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
สินค้าส่งออกของไทย ได้แก่ ข้าว เหล็ก เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ผักกระป๋อง ผักแปรรูป ผลิตภัณฑ์ยาง รถยนต์และชิ้นส่วน 
สินค้านำเข้าจากการบูเวร์ดี เหล็ก เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์

การลงทุน
ยังไม่ปรากฏข้อมูลการลงทุนระหว่างไทยและกาบูเวร์ดี

การท่องเที่ยว
ในปี 2561 ชาวกาบูเวร์ดีมาไทย 101 คน


ความตกลงและความร่วมมือ