Djibouti / จิบูตี

สาธารณรัฐจิบูตี
Republic of Djibouti

Download fact sheet

ข้อมูลทั่วไป

Djibouti / จิบูตี ที่ตั้ง ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกา ทิศเหนือติดเอริเทรีย ทิศตะวันตก และใต้ติดเอธิโอเปีย
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดโซมาเลีย ทิศตะวันออกติดอ่าว Aden และทะเลแดง

พื้นที่
23,200 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ชายฝั่งทะเล 314 กิโลเมตร

เมืองหลวง
กรุงจิบูตี (Djibouti)

ภูมิอากาศ
ร้อนแห้งแล้งแบบทะเลทราย

ประชากร
828,324คน (ประมาณการปี 2558)

ภาษาราชการ
ฝรั่งเศส และอารบิก 

ศาสนา
อิสลาม ร้อยละ 94 และคริสต์ ร้อยละ 6

ระบบการปกครอง
สาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุข และมีนายกรัฐมนตรีซึ่ง
แต่งตั้งโดยประธานาธิบดีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร มีสภาเดียวคือ Chamber of Deputies
หรือ Chambre des Députés มาจากการเลือกตั้ง 65 คน

ประธานาธิบดี นายอิสมาอีล โอมาร์ เกเลห์ (Mr. Ismaïl Omar Guelleh) เข้ารับตำแหน่งเมื่อ 8 พฤษภาคม 2542

นายกรัฐมนตรี นายอับดุลกาเดอ กามิล โมฮัมเหม็ด (Mr. Abdoukader Kamil Mohamed) เข้ารับตำแหน่งเมื่อ 1 เมษายน 2556

รัฐมนตรีต่างประเทศ นายมาห์หมุด อาลี ยูซุฟ (Mahamoud Ali Youssouf) เข้ารับตำแหน่งเมื่อ 2548

หน่วยเงินตรา ฟรังก์จิบูตี (DJF) (1 บาท = 5.12 DJF) (สถานะ ณ วันที่ 3 พ.ย. 2559)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 1.743 พันล้าน USD* (ไทย: 395.2 พันล้าน USD)

รายได้ประชาชาติต่อหัว 1,788.36 USD* (ไทย: 5,878.2 USD)

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 6.5* (ไทย: ร้อยละ 2.8)

อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 2.4* (ไทย: ร้อยละ -0.9)

เงินทุนสำรอง 424.96 ล้าน USD (2556)** (ไทย: 156.5 พันล้าน USD)

อุตสาหกรรมที่สำคัญ การบริการท่าเรือ และการกระจายสินค้า

สินค้าส่งออกสำคัญ การขนส่งและเป็นจุดเปลี่ยนผ่านสินค้า (re-exports) หนังสัตว์ กาแฟสำเร็จรูป

สินค้านำเข้าที่สำคัญ อาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณ์การขนส่ง เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ ส่งออกไปอียิปต์ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น อินเดีย ฝรั่งเศส  นำเข้าจากจีน อินเดีย อินโดนีเซีย เอธิโอปีย สหรัฐอเมริกา

ประวัติศาสตร์โดยสังเขป
จิบูตีเป็นอาณานิคมภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสตั้งแต่ปี 2510 (ค.ศ. 1967) โดยใช้ชื่อว่า ดินแดน Afars and Issas ซึ่งเป็นชื่อของกลุ่มชนพื้นเมืองในจิบูตีที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชนพื้น เมืองในเอธิโอเปีย (Afar) และโซมาเลีย (Issa)

จิบูตีได้รับเอกราชเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2520 (ค.ศ. 1977)  โดยมีนาย Hassan Gouled Aptidon ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนแรกของจิบูตี นาย Aptidon ปกครองประเทศด้วยระบอบเผด็จการ มีพรรคการเมืองพรรคเดียว คือ พรรค Rassemblement populaire pour le progrès (RPP) ซึ่งมีสมาชิกเป็นชาว Issa เท่านั้น เป็นสาเหตุให้เกิดความไม่พอใจและความขัดแย้งของสองชนเผ่า ต่อมาความขัดแย้งได้ทวีความรุนแรงขึ้น จนกลายเป็นสงครามกลางเมืองระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับกลุ่มต่อต้านที่ต่อมาได้จัด ตั้งพรรค Front pour la restauration de l’unité et de la démocratie (FRUD) ของชาว Afar ขึ้น

ในเดือนธันวาคม 2537 (ค.ศ. 1994) ความขัดแย้งได้คลี่คลายลง เมื่อฝ่ายรัฐบาลได้ลงนามสันติภาพกับพรรค FRUD และให้ผู้นำพรรค FRUD เข้าดำรงตำแหน่งในรัฐสภา อย่างไรก็ตาม มีสมาชิกจำนวนหนึ่งของพรรค FRUD ไม่เห็นด้วยกับการประนีประนอมกับฝ่ายรัฐบาล ทำให้เกิดความแตกแยกในพรรค FRUD ขึ้น ในขณะเดียวกับที่พรรค RPP ได้รับคะแนนนิยมจากประชาชนมากขึ้น เนื่องจากฝ่ายรัฐบาลสามารถคลี่คลายความขัดแย้งได้สำเร็จ

หลังจากนั้น ในปี 2542 (ค.ศ. 1999) รัฐบาลได้จัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีขึ้น โดยพรรค RPP ได้มอบหมายให้นาย Ismaïl Omar Guelleh ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีแทนนาย Aptidon ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ และนาย Guelleh ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง ต่อมา ในเดือนพฤษภาคม 2544 (ค.ศ. 2001) นาย Ahmed Dini ผู้นำทางทหารของพรรค FRUD ได้ลงนามข้อตกลงสันติภาพร่วมกับฝ่ายรัฐบาลเพื่อร่วมเป็นพันธมิตรในการเลือก ตั้งทั่วไปต่อไป

ในการเลือกตั้งประธานาธิบดี ปี 2548 (ค.ศ. 2005) และปี 2554 (ค.ศ. 2011) พรรคการเมืองฝ่ายค้านได้คว่ำบาตร โดยไม่ส่งผู้สมัครเข้าแข่งขันในการเลือกตั้ง ส่งผลให้นาย Guelleh ได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งอย่างท่วมท้นทั้ง 2 ครั้ง และดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีมาจึงถึงปัจจุบัน เป็นสมัยที่ 3 ติดต่อกัน

นาย Guelleh ปกครองประเทศอย่างเข้มงวดและเฉียบขาด โดยใช้ระบบอุปถัมภ์ ควบคุมรัฐบาล ฝ่ายนิติบัญญัติ และกองทัพ ปิดกั้นการเสนอข่าวของสื่ออย่างเสรี และใช้อำนาจรัฐกำจัดฝ่ายตรงข้ามอย่างเด็ดขาด สร้างความไม่พอใจแก่ฝ่ายค้านและประชาชนเป็นอย่างมาก แต่ก็ไม่สามารถต้านทานอำนาจของนาย Guelleh ได้ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2554 (ค.ศ. 2011) ในช่วงเดียวกับที่เกิดสถานการณ์ความไม่สงบในแอฟริกาเหนือและตะวันออกกลาง ประชาชนชาวจิบูตีประมาณ 300 คน รวมตัวประท้วงหน้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อคัดค้านการยกเลิกการจำกัดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดี แต่ก็ไม่เกิดผลการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใด

การเมืองการปกครอง

จิบูตีมีระบบการปกครองแบบสาธารณรัฐ  โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐอยู่ในตำแหน่งคราวละ 6 ปี ระบบพรรคการเมืองแบบหลายพรรคถูกจัดตั้งขึ้นหลังจากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2535 (ค.ศ. 1992) โดยปัจจุบันมี 9 พรรคการเมือง โดยแบ่งเป็น 2 ฝ่ายหลักๆ ได้แก่ ฝ่ายสนับสนุนประธานาธิบดี Union pour la majorité présidentielle (UMP) และฝ่ายค้าน Union pour une alternance démocratique (UAD) ระบบการบริหารราชการแผ่นดินมีสภาเดียวคือ สภาผู้แทนราษฎร (Chamber of Deputies หรือ Chambre des Députés) ซึ่งมีสมาชิกจำนวน 65 คนมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน มีวาระสมัยละ 5 ปี สำหรับระบบกฎหมายของจิบูตีนั้นได้รับอิทธิพลจากระบบกฎหมายของฝรั่งเศส และระบบกฎหมายอิสลาม (Sharia – Islamic Law)

จิบูตี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 เขต ได้แก่ Ali Sabieh, Arta, Dikhil, Djibouti, Oback และ Tadjourah

นโยบายต่างประเทศ
จิบูตีดำเนินนโยบายต่างประเทศแบบเป็นกลาง และมุ่งให้ความสำคัญกับทุกประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน (โซมาเลีย เอธิโอเปีย และเอริเทรีย) ประเทศมหาอำนาจชาติตะวันตก เพื่อผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง จิบูตีให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจโลกหลังจากต้องเผชิญหน้ากับภาวะเศรษฐกิจถดถอย และปัญหาความมั่นคงในภูมิภาคแอฟริกา เนื่องจากจิบูตีได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหาความไม่สงบในโซมาเลีย และโจรสลัดโซมาเลียในอ่าวเอเดน  

เอธิโอเปีย – จิบูตีมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเอธิโอเปีย เนื่องจากจิบูตีเป็นเมืองท่าที่สำคัญที่สุดของเอธิโอเปียและรายได้หลักของจิบูตีมาจากการเป็นท่าเรือขนถ่ายสินค้าไปยังเอธิโอเปีย

เอริเทรีย – ความสัมพันธ์ระหว่างจิบูตีและเอริเทรียดีขึ้น ภายหลังเอริเทรียยอมถอนทหารออกจากดินแดนข้อพิพาทกับจิบูตี ทางตอนเหนือของจิบูตี บริเวณ Cape Doumeira และ Doumeira Islands เมิอช่วงกลางปี 2553 (ค.ศ. 2010) ตามข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) ที่ 1862 (2009) ขณะนี้ ทั้งสองฝ่ายกำลังตกลงเจรจาแบ่งเขตแดนโดยมีกาตาร์เป็นผู้ไกล่เกลี่ย

โซมาเลีย – จิบูตีเป็นอีกประเทศที่มีบทบาทต่อปัญหาในโซมาเลีย จิบูตีเป็นผู้จัดการประชุมของกลุ่มต่าง ๆ ในโซมาเลีย เมื่อปี 2543 (ค.ศ. 2000) และเมื่อปี 2551-2552 (ค.ศ. 2008-2009) ซึ่งไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลรักษาการณ์โซมาเลีย (Transitional Federal Government-TFG) ชุดปัจจุบัน ที่มี Sheikh Sharif Sheikh Ahmed เป็นประธานาธิบดี ล่าสุด เมื่อเดือนธันวาคม 2554 (ค.ศ. 2011) จิบูตีได้ส่งกองกำลังทหารจำนวน 450 นาย เข้าร่วมภารกิจของสหภาพแอฟริกาในโซมาเลีย (African Union Mission in Somalia: AMISOM) ร่วมกับยูกันดาและบุรุนดี

ความสัมพันธ์กับประเทศในตะวันออกกลาง – จิบูตีมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอันดีกับกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสหรัฐอาหรับอามิเรสต์ (รัฐดูไบ) ที่เข้ามาดำเนินการกิจการท่าเรือในจิบูตี และกาตาร์ที่เป็นตัวไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างจิบูตีและเอริเทรีย

ความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตก – จิบูตีมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศมหาอำนาจ โดยเฉพาะฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา โดยฝรั่งเศสให้ความช่วยเหลือทางการเงินจำนวนมากแก่จิบูตี และมีฐานทัพอยู่ในจิบูตี รัฐบาลจิบูตีมีนโยบายชัดเจนในการต่อต้านการก่อการร้าย และตกลงให้ โดยอนุญาตให้สหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น เข้ามาตั้งฐานทัพ นอกจากนี้ จิบูตียังอนุญาตให้เรือรบประเทศต่างๆ เข้ามาในเขตเดินเรือของตนเอง เพื่อปฏิบัติการลาดตระเวนปราบปรามโจรสลัดในอ่าวเอเดน และมหาสมุทรอินเดีย

บทบาทในเวทีระหว่างประเทศ – จิบูตีเป็นสมาชิกสหภาพแอฟริกา (African Union- AU) สันนิบาตอาหรับ (the League of Arab States) องค์กรการประชุมอิสลาม (the Organization of the Islamic Conference -OIC) องค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ ใช้ภาษาฝรั่งเศส (the International Organization of Francophones -OIF) และเป็นที่ตั้งสำนักใหญ่ IGAD (Intergovernmental Authority on Development) ซึ่งเป็นองค์การด้านความร่วมมือในภูมิภาค Horn of Africa   

เศรษฐกิจและสังคม

จิบูตีเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก เนื่องจากที่ตั้งของจิบูตี อยู่บนเส้นทางการเดินเรือและเป็นจุดผ่านในการขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจากอ่าวอาหรับและอ่าวเปอร์เซีย ไปยังคลองสุเอซและแหลม Good Hope ของแอฟริกาใต้ ท่าเรือของจิบูตีจึงเป็นศูนย์กลางขนถ่ายสินค้าและบริการกระจายเข้าสู่ประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลในอนุภูมิภาคแอฟริกาเหนือและตะวันออก

เศรษฐกิจของจิบูตีพึ่งพาการให้บริการทางท่าเรือซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศโดยร้อยละ 80 ของการขนส่งสู่ท่าเรือเป็นการขนส่งสินค้าเข้า-ออกของเอธิโอเปีย นอกนั้นใช้เส้นทางรถไฟระหว่างกรุงแอดดิสอาบาบากับกรุงจิบูตี ซึ่งเป็นเพียงเส้นทางเดียวที่สินค้าและบริการสามารถเข้าสู่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเอธิโอเปีย ท่าเรือของจิบูตีเป็นจุด re-export สินค้าเข้าสู่ตลาดในแอฟริกาตะวันออก และกลุ่มประเทศตลาดร่วมแห่งภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาใต้ (Common Market for Eastern and Southern Africa- COMESA)

จิบูตีให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบท่าเรือเป็นอย่างมาก โดยการท่าของจิบูตีได้มอบหมายให้ บริษัท Dubai Ports World (DPW) ซึ่งเป็นบริษัทของรัฐบาลสหรัฐอาหรับอามิเรตส์ เพื่อบริหารท่าเรือในจิบูตี 2 แห่ง ได้แก่ Port of Djibouti ที่เมืองหลวง และ Doraleh ซึ่งอยู่ห่างจาก Port of Djibouti ประมาณ 10 กิโลเมตร โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ท่าเรือ Doraleh เป็น (1) จุดศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรมแบบปลอดภาษี (2) จุดขนถ่ายสินค้า และ (3) จุดขนถ่ายน้ำมัน โดยจิบูตีหวังว่าจิบูตีเป็นจุดขนถ่ายสินค้าที่สำคัญใน Horn of Africa และต้องการยกระดับขีดความสามารถของเมืองท่าให้ทัดเทียมกับเมืองท่า Mombasa ของเคนยา ล่าสุด จิบูตี วางแผนที่เปิดท่าเรือแห่งที่สาม แต่ต้องชะลอโครงการออกไป เนื่องจากปริมาณตู้สินค้าที่ผ่านจิบูตีลดลง และปัญหาด้านการเงินของ Dubai World ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ DPW

จิบูตีไม่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ไม่มีน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ อีกทั้งยังไม่มีดิน
และน้ำที่เหมาะสมต่อการเกษตรกรรม จึงต้องพึ่งพาการนำเข้าอาหารเป็นจำนวนมากในแต่ละปี

ความสัมพันธ์

สถิติที่สำคัญ ไทย-จีบูติ (2555)
มูลค่าการค้าไทย-จีบูติ 27.15 ล้าน USD (ไทยส่งออก 27.07 ล้าน USD ไทยนำเข้า 0.08 USD ไทยได้ดุลการค้า 27.0 ล้าน USD)

สินค้าส่งออกของไทย เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ น้ำมันสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์พลาสติก เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์และส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เครื่องนุ่งห่ม หม้อแบตเตอรีและส่วนประกอบ

การลงทุน บริษัท Thai Export 1980 ดำเนินธุรกิจส่งออกข้าว

การท่องเที่ยว ชาวจิบูติมาไทย 187 คน

การตรวจลงตรา ขอรับการตรวจลงตราตามปกติได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำไทย

สำนักงานไทยที่ดูแลจีบูติ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงจีบูติ (กงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำจีบูติ คือ Ms. Koran Ahmed Aouled) หรือ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไคโร

สำนักงานจีบูติที่ดูแลไทย สถานเอกอัครราชทูตจีบูติประจำญี่ปุ่น

ความสัมพันธ์ทั่วไป
ความสัมพันธ์ด้านการทูต
ไทยกับจิบูตีสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2529 (ค.ศ. 1986) โดยไทยได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร มีเขตอาณาครอบคลุมจิบูตี และเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐจิบูตี ถิ่นพำนัก ณ กรุงไคโร คนปัจจุบัน คือ นายชลิต มานิตยกุล ฝ่ายจิบูตีมอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศญี่ปุ่น มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย และเอกอัครราชทูตจิบูตีประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงโตเกียว คนปัจจุบัน คือ นาย Ahmed Aráita Ali นอกจากนี้ ฝ่ายไทยได้แต่งตั้งนาง Koran Ahmed Aouled ทนายความหญิงชาวจิบูตีให้ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำจิบูตี

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ในปี  2554 (ค.ศ.2011) การค้าระหว่างไทยและจิบูตีมีมูลค่า 18.43 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยส่งออกเป็นมูลค่า 18.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จิบูตีส่งออกมายังไทยเป็นมูลค่า 0.03 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยได้เปรียบดุลการค้าจิบูตีถึง 18.37 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าที่ไทยส่งออกไปจิบูตี ได้แก่ เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์พลาสติก เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ ข้าว อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์เซรามิค กระดาษและผลิตภัณฑ์ ส่วนรายการสินค้าที่ไทยนำเข้าจากจิบูตีนั้นไม่ปรากฏ

ด้านการลงทุน ปัจจุบัน บริษัท Thai Export 1980 ทำธุรกิจไซโลข้าวในจิบูตี ตามคำเชิญชวนของรัฐบาลจิบูตีเมื่อปี 2551 (ค.ศ. 2008)

ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรม
ทั้งสองฝ่ายมีการลงนามความตกลงด้านวัฒนธรรมระหว่างไทย-จิบูตี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2547 (ค.ศ. 2004) แต่ยังไม่มีโครงการความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมระหว่างกัน ไทยได้ให้ความช่วยเหลือในการฝึกอบรมผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ของจิบูตีในหลายด้าน อาทิ ด้านการเกษตร การชลประทาน สาธารณสุข โดยได้มีการจัดเชิญผู้แทนจากจิบูตีมาเข้าร่วมการฝึกอบรมตามโครงการต่างๆ ที่ไทยจัดขึ้น อาทิ

- กิจกรรมดูงานในหัวข้อ AIDS Prevention and Problem Alleviation ที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1–9 กรกฎาคม 2547 (ค.ศ. 2004)

- จัด Workshop on Comprehensive Response to HIV/AIDS Prevention Care ซึ่งรัฐบาลไทยได้จัดขึ้นสำหรับ UNDP ที่กรุงไนโรบี ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2548 (ค.ศ. 2005) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน การจัดการกับปัญหา HIV/AIDS

- รัฐบาลไทยได้จัดโครงการดูงานด้านการขจัดความยากจนให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของจิบูตี จำนวน 5 คน ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2548 (ค.ศ. 2005)

- กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2549 (ค.ศ. 2006)

- จัดหลักสูตร Malaria Prevention and Control ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม- 25 มิถุนายน 2553 (ค.ศ. 2010)

ความตกลงที่สำคัญๆ กับไทย
- ความตกลงด้านวัฒนธรรม วันที่ลงนาม 28 กรกฎาคม 2547
- ความตกลงว่าด้วยการบริการเดินอากาศ วันที่ลงนาม 28 กรกฎาคม 2547

การเยือนที่สำคัญ
ฝ่ายไทย
รัฐบาล
เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2546 (ค.ศ. 2003) นายสนั่นชาติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา นำคณะผู้แทนเยือนจีบูติ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และศึกษาศักยภาพของจีบูติ และได้เข้าพบนาย Ali Abdi Farah รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีบูติ

ฝ่ายจีบูติ
รัฐบาล
เมื่อวันที่ 7-11 มิถุนายน 2547 (ค.ศ. 2004) นาย Ali Abdi Farah รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีบูติ นำคณะเยือนไทยในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ และได้พบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2547

เมื่อวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2547 (ค.ศ. 2004) นาย Ismaïl Omar Guelleh ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐจีบูติ เยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ได้พบหารือกับนายกรัฐมนตรีในวันที่ 28 กรกฎาคม 2547 และได้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2547 ที่พระราชวังไกลกังวล

เมื่อวันที่ 12-15 สิงหาคม 2551 (ค.ศ. 2008) นาย Mahmoud Ali Youssouf รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีบูติ เยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ

ความตกลงและความร่วมมือ

  • ความตกลงด้านวัฒนธรรม
    วันที่ลงนาม 28 กรกฎาคม 2547
  • ความตกลงว่าด้วยการบริการเดินอากาศ
    วันที่ลงนาม 28 กรกฎาคม 2547