เอเชียใต้ (South Asia)ตะวันออกกลาง (Middle East)แอฟริกา (Africa)เอเชียกลาง (Central Asia)