กงสุลกิตติมศักดิ์

กงสุลกิตติมศักดิ์

20 ก.ย. 2562

 กสม. ณ กรุงทาชเคนต์ สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน 

1a, Khurshid Str., Tashkent, Uzbekistan, 100128 
โทรศัพท์: +99 8712418289   
โทรสาร: +99 8712419282   
อีเมล์: ilina.akchurina@gmail.com
Mr.Zafar Sobirovich Ergashev
Honorary Consul-General