สมัครฝึกงาน
 1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร
  • เป็นนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 - 4
  • เป็นผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียกลาง ตะวันออกกลางและแอฟริกา
  • สามารถฝึกงานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เดือน
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี หรือภาษาต่างประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียกลาง
    ตะวันออกกลางและแอฟริกา
 2. การสมัคร
  • นักศึกษาแจ้งความประสงค์ขอฝึกงานกับคณะ/มหาวิทยาลัย
  • คณะ/มหาวิทยาลัยออกหนังสือถึงกรมเอเชียใต้ฯ ขอความอนุเคราะห์ฝึกงานให้แก่นักศึกษา
   " เรียน อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา "
   พร้อมแนบเอกสารอย่างละ 1 ฉบับ ดังนี้
   • ใบสมัครฝึกงาน พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี
   • สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับล่าสุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
   • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
   • ประวัติส่วนตัว หรือ RESUME และสำเนาผลงานต่างๆ เช่น ผลการสอบวัดระดับภาษาต่างประเทศ เกียรติบัตร ฯลฯ (สำหรับประกอบการพิจารณา) *ถ้ามี

 3. การส่งเอกสารเมื่อได้รับหนังสือจากคณะ/มหาวิทยาลัยแล้ว ขอให้รวบรวมเอกสารและสแกนหนังสือพร้อมเอกสารแนบ เป็นไฟล์ .PDF ส่วนหนังสือและเอกสารต้นฉบับที่ใช้สแกนขอให้เก็บไว้ก่อนและนำมายื่นในวันแรกของฝึกงานที่กรมเอเชียใต้ฯ (หากได้รับการพิจารณาเข้าฝึกงาน)

 4.  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
  สำนักงานเลขานุการกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ 443  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02 203 5000 ต่อ 12074 (เวลาราชการเท่านั้น)
ส่วนที่ 1 รายละเอียดผู้สมัคร
คำนำหน้าชื่อ *

ชื่อ - นามสกุล *

เบอร์โทรศัพท์ *

อีเมล *

ส่วนที่ 2 เอกสารสมัคร
ใบสมัคร *

เรซูเม่ (ถ้ามี)

หนังสือมหาวิทยาลัย *

หนังสือรับรองผลการศึกษา หรือ Transcript *

สำเนาบัตรประชาชน *

อื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ