บทธรรมกถาในศาสนาอิสลาม

คุตบะฮ์ (บทธรรมกถา) ว่าด้วยเมตตาธรรม

16 ก.ค. 2561