สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ เอเชียใต้

สถานกงสุลใหญ่

20 ก.ย. 2562

สถานเอกอัครราชทูต

20 ก.ย. 2562

กงสุลกิตติมศักดิ์

20 ก.ย. 2562