กิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลในภูมิภาค

สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับชมรมนักศึกษาไทยในคูเวตและชาวไทยในคูเวต จัดงานฉลองวันอีดิลฟิตรี

22 เม.ย. 2566

เอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก (Muslim World League) ณ สำนักงานองค์การสันนิบาตมุสลิมโลกประจำกรุงริยาด

29 ธ.ค. 2565

เอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด เข้าพบ Director General of the Prince Saud Al-Faisal Institute for Diplomatic Studies (สถาบันการต่างประเทศของซาอุดีอาระเบีย)

2 ม.ค. 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ได้ร่วมกับสายการบิน Kuwait Airways จัดพิธีเปิดเส้นทางบินสำหรับเที่ยวบินแรก คูเวต-กรุงเทพฯ

30 พ.ย. 2564

การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "พัฒนาการและทิศทางในอนาคตของการแสวงบุญฮัจย์และอุมเราะห์"

30 พ.ย. 2564

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ จัดกิจกรรมส่งเสริมบทบาทพระธรรมทูตสายอินเดีย - เนปาล ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในอินเดียตะวันตก

4 ก.ค. 2561