ภารกิจสำคัญด้านการต่างประเทศ

โครงการส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในภูมิภาคแอฟริกา

4 ก.ค. 2561