ภารกิจสำคัญด้านการต่างประเทศ

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเยือนอินเดียเพื่อเข้าร่วมการประชุมหารือระดับปลัดกระทรวงการต่างประเทศไทย -อินเดีย (Foreign Office Consultations – FOC) ครั้งที่ 6

25 เม.ย. 2565

โครงการส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในภูมิภาคแอฟริกา

4 ก.ค. 2561