4,789 view
วิสัยทัศน์
 
        เป็นองค์กรนำในการรักษาและดูแลผลประโยชน์ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 
 
   
พันธกิจ
 
     1. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคมของประเทศ กลุ่มประเทศ ขบวนการทางการเมือง และองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
     2. เสนอแนะแนวนโยบายในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศ กลุ่มประเทศ ขบวนการทางการเมือง และองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคฯ
     3. เป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างส่วนราชการไทยกับตัวแทนของประเทศ กลุ่มประเทศขบวนการทางการเมือง และองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคฯ
     4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 
แบ่งส่วนราชการกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ดังต่อไปนี้
 
     1. สำนักงานเลขานุการกรม
     2. กองเอเชียใต้
     3. กองตะวันออกกลาง
     4. กองแอฟริกา
     5. กลุ่มงานเอเชียกลาง (ยังไม่มีสถานะเป็นระดับกอง)