วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 1,241 view
วิสัยทัศน์
 
        เป็นองค์กรนำในการรักษาและดูแลผลประโยชน์ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 
 
   
พันธกิจ
 
     1. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคมของประเทศ กลุ่มประเทศ ขบวนการทางการเมือง และองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
     2. เสนอแนะแนวนโยบายในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศ กลุ่มประเทศ ขบวนการทางการเมือง และองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคฯ
     3. เป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างส่วนราชการไทยกับตัวแทนของประเทศ กลุ่มประเทศขบวนการทางการเมือง และองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคฯ
     4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 
แบ่งส่วนราชการกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ดังต่อไปนี้
 
     1. สำนักงานเลขานุการกรม
     2. กองเอเชียใต้
     3. กองตะวันออกกลาง
     4. กองแอฟริกา
     5. กลุ่มงานเอเชียกลาง (ยังไม่มีสถานะเป็นระดับกอง)
 
ส่วนราชการกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 
     1. สำนักงานเลขานุการกรมมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรมและราชการที่มิได้แยกให้เป็น หน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
          (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
          (ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม 
          (ค) ดูแลงบประมาณ บุคลากร และพัสดุให้เป็นไปตามนโยบาย 
          (ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
     2. ให้กองข้างต้น (2) ถึง (5) รับผิดชอบปฏิบัติงานในการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศ กลุ่มประเทศ ขบวนการทางการเมืองในภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา และ องค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ดังต่อไปนี้ 
 
          (ก) กองเอเชียใต้ รับผิดชอบประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ 
          (ข) กองตะวันออกกลาง รับผิดชอบประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง 
          (ค) กองแอฟริกา รับผิดชอบประเทศในภูมิภาคแอฟริกา 
          (ง) กลุ่มงานเอเชียกลาง ดูแลประเทศคาซัคสถาน อุซเบกิสถาน เติร์กเมนิสถาน ทาจิกิสถาน คีร์กีซสถาน และอัฟกานิสถาน