ประกาศอื่น ๆ

ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนกระทรวงการต่างประเทศเป็นองค์กรคุณธรรม พ.ศ. 2566

7 เม.ย. 2566

แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ Dos and Don'ts

3 เม.ย. 2566