ประกาศอื่น ๆ

ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

15 ก.ย. 2566

ประกาศฯ การส่งเสริมรูปแบบการทำงานที่มีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก

7 มิ.ย. 2566

ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนกระทรวงการต่างประเทศเป็นองค์กรคุณธรรม พ.ศ. 2566

7 เม.ย. 2566

แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ Dos and Don'ts

3 เม.ย. 2566