วันที่นำเข้าข้อมูล 7 มิ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 เม.ย. 2567

| 1,434 view

การบริหารทรัพยากรบุคคล


             กระทรวงการต่างประเทศมีการบริหารจัดการงานด้านบุคลากรไว้ที่เดียว คือ สำนักงานปลัดกระทรวง โดยมีสำนักบริหารบุคคลทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล และสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการมีหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยทั้ง 2 หน่วยงานรับผิดชอบภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานบุคลากรของทุกหน่วยงานทั้งในประเทศและในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ รวมถึงดูแลบุคลากรภายในกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ในส่วนของสำนักบริหารบุคคลมีหน้าที่ตั้งแต่การกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ การสรรหา การบรรจุ การรับโอน การประเมินเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การโยกย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ การวางแผนและการพัฒนา การดำเนินการให้คุณให้โทษ จนกระทั่งการออกจากราชการด้วยเหตุต่าง ๆ ในขณะที่ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทุกประเภทและทุกระดับอย่างเป็นระบบตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2558 โดยสามารถดูรายละเอียด >>หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล<< เพิ่มเติมได้

              ทั้งนี้ เพื่อตอบโจทย์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดไว้ กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาได้จัดทำแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ที่อยู่ในกรอบอำนาจหน้าที่ของกรมเอเชียใต้ฯ เพื่อเผื่อแพร่ให้ประชาชนรับทราบถึงการดำเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมเอเชียใต้ฯ มากยิ่งขึ้น ดังนี้

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล