วันที่นำเข้าข้อมูล 10 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 เม.ย. 2567

| 189 view

การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
ปี พ.ศ. 2566

               กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศให้ความสำคัญกับบุคลากรภายในกรมเป็นอย่างมาก โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน โดยการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมถึงส่งเสริมความสามัคคีและความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อการทำงานอย่างมีคุณภาพ ดังนั้น กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม เพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนจริยธรรมในองค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมได้ดำเนินการจัด “กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาองค์กรของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา” ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันด้วยการสร้างสรรค์และประชาสัมพันธ์ นำเสนอแนวคิด วิธีการ ชี้แนะทางออกในการทำงานโดยการนำเสนอหลักคุณธรรม จริยธรรม และแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ (Dos and Don’ts)ให้บุคลากรฝึกปฏิบัติในชีวิตจริง ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) อันจะมีส่วนช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรภาครัฐอย่างยั่งยืนและพร้อมรับกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ต่อไป ดังเช่น "การมอบนโยบายงดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน" เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 โดยนายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาเป็นผู้มอบนโยบาย เป็นต้น