โครงการส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในภูมิภาคแอฟริกา

โครงการส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในภูมิภาคแอฟริกา

4 ก.ค. 2561

7,967 view

          เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2559 นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และผู้เข้าร่วมการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ภูมิภาคแอฟริกา รับฟังการบรรยายสรุปจากนายชัยพร เล็กเจริญสุข ผู้บริหารกลุ่มบริษัท Cape Thai Restaurant Holdings จำกัด เกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจร้านอาหารไทย และ Simply Asia Noodle Bar Franchise ซึ่งปัจจุบันมีสาขากว่า 60 แห่งในแอฟริกาใต้ ซิมบับเว และบอตสวานา ณ ร้านอาหาร Wang Thai Lagoon Beach นครเคปทาวน์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้

     

          เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2559 ร้อยโท สรวุฒิ ปรีดีดิลก อัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ปฏิบัติราชการ ณ กรมเอเชียใต้ฯ นำคณะผู้แทนกรมเอเชียใต้ฯ พบหารือกับผู้บริหารของ Centre for African Studies ของ University of Cape Town (UCT) นครเคปทาวน์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ด้านแอฟริกันศึกษาในประเทศไทย การแลกเปลี่ยนนักวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาของไทยกับ UCT และความร่วมมือในการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับแอฟริกาแก่สาธารณชนไทยที่กระทรวงฯ จะจัดขึ้นในปีงบประมาณ 2560 เช่น กิจกรรม Africa Day

     

          เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2559 ร้อยโท สรวุฒิ ปรีดีดิลก อัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ปฏิบัติราชการ ณ กรมเอเชียใต้ฯ นำคณะผู้แทนกรมเอเชียใต้ฯ พบหารือกับผู้บริหารของ Cape Town & Western Cape Tourism, Trade and Investment (WESGRO) นครเคปทาวน์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการส่งเสริมการท่องเที่ยว ระหว่างมลรัฐ Western Cape กับประเทศไทย รวมทั้งหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับแอฟริกาแก่สาธารณชนไทยที่กระทรวงฯ จะจัดขึ้นในปีงบประมาณ 2560 เช่น กิจกรรม Africa Day ซึ่ง WESGRO แสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมเพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพในด้านต่าง ๆ ของมลรัฐ Western Cape

     
     

          เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2559 ร้อยโท สรวุฒิ ปรีดีดิลก อัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ปฏิบัติราชการ ณ กรมเอเชียใต้ฯ นำคณะผู้แทนกรมเอเชียใต้ฯ พบหารือกับผู้บริหารของ South African Institute of International Affairs (SAIIA) นครโจฮันเนสเบิร์ก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ด้านแอฟริกันศึกษาในประเทศไทย การแลกเปลี่ยนนักวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาของไทยกับ SAIIA และความร่วมมือในการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับแอฟริกาแก่สาธารณชนไทยที่กระทรวงฯ จะจัดขึ้นในปีงบประมาณ 2560 เช่น กิจกรรม Africa Day

     
     
     

          เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2559 ร้อยโท สรวุฒิ ปรีดีดิลก อัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ปฏิบัติราชการ ณ กรมเอเชียใต้ฯ นำคณะผู้แทนกรมเอเชียใต้ฯ พบหารือกับ Ms. Bongi Qwade อธิบดีกรมเอเชียกลาง เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ กรุงพริทอเรีย โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับประเด็นทวิภาคีที่คั่งค้างระหว่างกัน และเห็นพ้องกันที่จะจัดให้มีการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการต่างประเทศไทยและแอฟริกาใต้ ครั้งที่ 5 ในโอกาสแรก เนื่องจากเป็นกลไกที่จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติ ทั้งนี้ ปัจจุบัน แอฟริกาใต้เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในภูมิภาคแอฟริกา และไทยเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของแอฟริกาใต้ในอาเซียน

     
     

          เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2559 ร้อยโท สรวุฒิ ปรีดีดิลก อัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ปฏิบัติราชการ ณ กรมเอเชียใต้ฯ นำคณะผู้แทนกรมเอเชียใต้ฯ พบหารือกับนาง Zanele Sanni อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก ณ กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ กรุงพริทอเรีย โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกัน ปัญหาและอุปสรรคในการทำธุรกรรมทางการเงินในภูมิภาคแอฟริกาของภาคเอกชนไทย โดยฝ่ายแอฟริกาใต้พร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการค้าไทย-แอฟริกาใต้ ที่ประเทศไทย และลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของแอฟริกาใต้กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งนี้ ปัจจุบัน แอฟริกาใต้เป็นคู่ค่าอันดับหนึ่งของไทยในภูมิภาคแอฟริกา และไทยเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของแอฟริกาใต้ในอาเซียน

     
     

          เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2559 ร้อยโท สรวุฒิ ปรีดีดิลก อัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ปฏิบัติราชการ ณ กรมเอเชียใต้ฯ นำคณะผู้แทนกรมเอเชียใต้ฯ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย เยี่ยมนักศึกษาไทย- มุสลิม ณ Azaadville Muslim School เมืองครูเกอร์ดรอป สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ซึ่งนักศึกษาไทย-มุสลิมเหล่านี้ ล้วนมีความพึงพอใจกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ โดยมีโอกาสฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการศึกษาภาษาอารบิกและ หลักการศาสนาอิสลาม และมีความประสงค์ที่จะกลับไปทำงานที่ประเทศไทยหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว  
          นอกจากนี้ คณะยังได้พบหารือกับผู้บริหารของโรงเรียนเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษา โดยรับทราบว่า นักศึกษาไทยล้วนมีความตั้งใจ มีความสามารถในการศึกษา และมีความประพฤติที่ดี แต่ปัจจุบัน จำนวนนักศึกษาไทยซึ่งเดิมเคยเป็นกลุ่มนักศึกษาต่างชาติที่มีจำนวนมากที่สุด กลับมีจำนวนลดลงกว่าครึ่งหนึ่ง เนื่องจากทางการแอฟริกาใต้มีนโยบายเข้มงวดในการตรวจลงตราให้แก่นักศึกษาต่างชาติ จึงขอให้ทางการไทยช่วยเจรจากับทางการแอฟริกาใต้ให้ผ่อนปรนในเรื่องนี้ด้วย  
        ในโอกาสนี้ ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบมอบอุปกรณ์การกีฬาและการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทย- มุสลิม ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการโลกมุสลิมของสถานเอกอัครราชทูตฯ