นายพาทริก ซีมียู วาโมโต เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายเจษฎา กตเวทิน อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

นายพาทริก ซีมียู วาโมโต เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายเจษฎา กตเวทิน อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

4 ก.ค. 2561

7,958 view

          เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ นายพาทริก ซีมียู วาโมโต เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายเจษฎา กตเวทิน อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมืองและเศรษฐกิจ การจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมไทย - เคนยา ครั้งที่ ๒ และการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee - JTC) ครั้งที่ ๑ โดยไทยจะเป็นเจ้าภาพ รวมทั้งความร่วมมือเพื่อการพัฒนา และการขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน

          เคนยาเป็นประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อไทยในปี 2560 ไทยและเคนยามีมูลค่าการค้ารวม 250.93 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 52.18 นอกจากนี้ เคนยายังเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสำหรับนักลงทุนไทยในด้านต่าง ๆ อาทิ การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การประมง การก่อสร้าง และพลังงาน นอกจากนี้ เคนยายังเป็นประตูเชื่อม (Gateway) สู่ประชาคมแอฟริกาตะวันออก (East African Community - EAC) และมีบทบาทนำในกรอบความร่วมมือที่สำคัญในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก อาทิ สหภาพแอฟริกา (African Union - AU) และตลาดร่วมแห่งภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาตอนใต้ (Common Market for Eastern and Southern Africa - COMESA) ซึ่งมีจำนวนรัฐสมาชิกทั้งสิ้น 19 ประเทศ และมีประชากรรวมกันกว่า 400 ล้านคน

          เคนยามีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศใน ๔ สาขาหลัก (Big Four Agenda) ประกอบด้วย ๑) ความมั่นคงทางอาหาร ๒) ที่อยู่อาศัยในราคาย่อมเยา ๓) การรักษาพยาบาลในราคาย่อมเยา และ ๔) การผลิตสินค้าอุตสาหกรรม จึงเป็นโอกาสที่ไทยจะขยายความร่วมมือกับเคนยาได้