ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2566

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 เม.ย. 2566

| 788 view

ประกาศกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2566

                            

 

                   โดยที่กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ มีภารกิจเกี่ยวกับการให้ข้อมูลการดำเนินการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีและพหุภาคีกับประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียกลาง ตะวันออกกลาง และแอฟริกา หรือดำเนินการอื่นใดตามภารกิจที่กระทรวงการต่างประเทศมอบหมายให้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมเอเชียใต้ฯ กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2558 ซึ่งการดำเนินภารกิจของกรมเอเชียใต้ฯ มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อให้การดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมเอเชียใต้ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงเห็นสมควรกำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อธิบดีกรมเอเชียใต้ฯ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

                   ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2566”

                   ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

                   ข้อ 3 กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาจัดทำขึ้นเพื่อกำหนดวิธีการปฏิบัติ
ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็นไปตามนโยบายของกรมเอเชียใต้ฯ

                   ข้อ 4 ประกาศนี้

                   “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับบุคคลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนนั้นได้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
                   “ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ข้อมูลประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่กระทบต่อเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

                   “กรม” หมายถึงกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

                   “สำนักงานในต่างประเทศ” หมายถึง สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย คณะผู้แทนถาวรไทย

                   “เจ้าหน้าที่” หมายถึง ข้าราชการ พนักงานของรัฐ หรือลูกจ้างของกรมเอเชียใต้ฯ

                   “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ที่กรมเอเชียใต้ฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลของบุคคลดังกล่าวในการดำเนินภารกิจต่าง ๆ

                   “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า กรมเอเชียใต้ฯ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 

                   ข้อ 5 แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่กรมเก็บรวบรวม:

                   กรมจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูล ดังต่อไปนี้

                   (1) เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคลโดยตรงผ่านช่องทางการทำงานตามภารกิจหน้าที่ของกรมในด้านต่าง ๆ เช่น การที่ผู้แทนหรือคณะผู้แทนไทยที่จะเข้าประชุมในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกรมเอเชียใต้ฯ การสมัครงาน การสมัครเป็นนักศึกษาฝึกงาน การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดยกรมเอเชียใต้ฯ หรือเป็นของหน่วยงานอื่นที่ประสานงานผ่านกรม เป็นต้น

                   (2) เก็บรวบรวมจากข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นนอกจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยแหล่งข้อมูลดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ มีเหตุผลโดยชอบทางกฎหมายหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลในการเปิดเผยข้อมูลให้แก่กรม เช่น กรมอื่น ๆ ภายในกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานในต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐภายนอกกระทรวงการต่างประเทศ หน่วยงานเอกชนและองค์การระหว่างประเทศในไทย

                   (3) กรมจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของกรม ด้วยการใช้คุกกี้ (cookies) หรือซอฟแวร์บนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะได้รับการดูแลรักษาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

                    ข้อ 6 ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยกรมเอเชียใต้ฯ โดยทั่วไป ได้แก่

                    (1) ข้อมูลเฉพาะส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน
หมายเลขหนังสือเดินทาง สัญชาติ เป็นต้น

                    (2) ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคล เช่น วันเดือนปีเกิด เพศ อายุ รูปถ่าย เป็นต้น

                    (3) ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (email) ชื่อผู้ใช้งานในสังคมออนไลน์ (Line ID, Whatapp, WeChat ID) เป็นต้น

                    (4) ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาและการทำงาน เช่น วุฒิการศึกษา ประวัติการทำงาน
ผลการศึกษา สถาบันการศึกษา เป็นต้น

                    (5) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลเชื้อชาติ ศาสนา เป็นต้น

                    ข้อ 7 วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล กรมจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ตามบริบท ดังนี้

                    (1) เพื่อนำไปใช้ตามภารกิจ หน้าที่และอำนาจตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม

                    (2) เพื่อใช้ในการจัดทำสัญญาประเภทต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการด้านธุรกรรมระหว่างกรม
กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

                    (3) เพื่อใช้งาน ติดตาม ตรวจสอบและบริหารจัดการต่าง ๆ เพื่อให้ประสานงานระหว่างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับกรมเป็นไปอย่างราบรื่นเรียบร้อย

                    (4) เพื่อป้องกัน ตรวจจับ หลีกเลี่ยง และตรวจสอบการฉ้อโกง การละเมิดความปลอดภัยหรือการกระทำต้องห้าม หรือผิดกฎหมาย และอาจเกิดความเสียหายต่อกรมและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

                    (5) เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน พิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีการติดต่อประสานกับเจ้าหน้าที่ของกรม

                    (6) เพื่อกฎหมาย ประกาศ คำสั่งที่มีผลบังคับใช้ของทางราชการ หรือเป็นการจำเป็นเพื่อดำเนินภารกิจเพื่อผลประโยชน์แห่งชาติหรือผลประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

                   ข้อ 8 ประเภทและวัตถุประสงค์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุในข้อ 6 และข้อ 7 เป็นกรอบการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในงานของกรมโดยทั่วไป ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรับทราบแล้วหรือเคยได้ให้ความยินยอมแล้ว หรือกรมสามารถดำเนินการได้ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                   ข้อ 9 กรมจะดำเนินการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามแนวทาง หลักเกณฑ์และระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง

                   ข้อ 10 กรมอาจจะจัดซื้อจัดจ้างบุคคลที่สาม ให้ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของกรม ซึ่งบุคคลที่สามดังกล่าวอาจดำเนินการในลักษณะการเป็นผู้บริหารจัดการ อำนวยความสะดวก หรือประสานงานติดต่องานของกรมที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งบุคคลที่สามจะอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่และผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของกรม

                   ข้อ 11 กรมอาจจะเปิดเผยข้อมูลของเจ้าของข้อมูลต่อสาธารณะตามกรณีที่กฎหมายและระเบียบราชการกำหนด

                   ข้อ 12 สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ขอเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือการเปลี่ยนแปลงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบราชการ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมตามช่องทางที่ระบุในข้อ 14

                   ข้อ 13 การทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรม กำหนดดำเนินการเป็นประจำทุกปี หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ เพื่อสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับและแนวปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้อง โดยกรมจะเผยแพร่นโยบายฉบับที่ปรับปรุงแล้วบนเว็บไซต์ของกรมต่อไป

                   ข้อ 14 ช่องทางการติดต่อ

                             กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ

                             สถานที่ติดต่อ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
                             โทรศัพท์ 0 2203 5000

                             ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

                  

                                                                                        ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566

 

                                                                                                                            (นายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์)
                                                                                       อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

เอกสารประกอบ

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล_ปี_2566.pdf