คณะผู้แทนจากกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา เข้าพบหารือกับผู้แทนบริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล

คณะผู้แทนจากกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา เข้าพบหารือกับผู้แทนบริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล

5 พ.ย. 2563

7,961 view

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. คณะผู้แทนจากกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ประกอบด้วย นายกนก เผือกนวม นักการทูตชำนาญการ นายจักริณ ตรีดารา นักการทูตปฏิบัติการ และนางสาวณัชชา ทับทิมทอง นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ ได้เข้าพบหารือกับผู้แทนบริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล ได้แก่ นายอัครพล ทิพยวงศ์ Managing Director SCG International India นายชิน พึ่งทรัพย์ชัยกุล General Manager SCG International Bangladesh และนายอนันต์ หงษ์ทรงเกียรติ Packaging Distribution & Operation Division Manager เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้าและการลงทุนของภาคเอกชนไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ ซึ่งกรมเอเชียใต้ฯ จะนำข้อสนเทศดังกล่าวไปพัฒนาฐานข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนภาคเอกชนไทยที่ประกอบธุรกิจในต่างประเทศต่อไป นอกจากนี้  การพบหารือดังกล่าวยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและสานสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ