การประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย การประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย
CICA ริเริ่มโดยคาซัึคสถาน เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในเอเชีย
ประชาคมเศรษฐกิจแอฟริกา (African Economic Community: AEC) ประชาคมเศรษฐกิจแอฟริกา (African Economic Community: AEC)
AEC ได้รับการก่อตั้งขึ้นตามสนธิสัญญาก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจแอฟริกา เมื่อปี 1991
กลุ่มเศรษฐกิจ บริคส์ (BRICS) กลุ่มเศรษฐกิจ บริคส์ (BRICS)
 BRIC เป็นอักษรย่อใช้เรียกกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาที่มีการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว (Emerging Market) ประกอบด้วยประเทศ บราซิล (Brazil) รัสเซีย (Russia) อินเดีย (India) และจีน (China) 
กลุ่มธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งแอฟริกา กลุ่มธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งแอฟริกา
ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนด้านการเงินแก่ประเทศในทวีปแอฟริกา เพื่อลดความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวแอฟริกาอย่างมั่นคงและยั่งยืน
องค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (ECO) องค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (ECO)
องค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลในภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียกลางที่ตั้งขึ้นแทนที่องค์กรเพื่อความร่วมมือด้านการพัฒนาในภูมิภาค
องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมอิสลาม (ISESCO) องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมอิสลาม (ISESCO)
ISESCO (Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization) เป็นองค์กรชำนัญพิเศษด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมของ (OIC)
สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้ (South Asian Association for Regional Cooperation-SAARC) สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้ (South Asian Association for Regional Cooperation-SAARC)
SAARC ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 8 ธันวาคม 1985 โดยความริเริ่มของอดีตประธานาธิบดี Ziaur Rahman
ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลาย สาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลาย สาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC)
ความร่วมมือภายใต้กรอบ BIMSTEC ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2540 ภายใต้การริเริ่มและผลักดันของไทย
New Asian-African Strategic Partnership (NAASP) New Asian-African Strategic Partnership (NAASP)
NAASP เป็นผลมาจากการประชุม Asian-African Summit ที่อินโดนีเซีย เมื่อเดือนเมษายน 2005
สหภาพแอฟริกา (African Union-AU) สหภาพแอฟริกา (African Union-AU)
เป็นความร่วมมือระดับภูมิภาคที่ก่อกำเนิดมาจากองค์การเอกภาพแอฟริกา (Organization of African Unity: OAU)
องค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) องค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC)
เป็นองค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศอิสลาม 57 ประเทศ จากทุกภูมิภาคทั้ง เอเชีย ยุโรป แอฟริกา และอเมริกาใต้ ซึ่งนับเป็นองค์กรระหว่างประเทศของโลกมุสลิมขนาดใหญ่ที่สุดและมีบทบาทความสำคัญมากที่สุด
สันนิบาตมุสลิมโลก สันนิบาตมุสลิมโลก
สันนิบาตมุสลิมโลก (Muslim World League -MWL)  หรือ รอบีเฏาะฮ  ในภาษาอาหรับ เป็นองค์กรเอกชนนานาชาติ
คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (GCC) คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (GCC)
GCC ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2524 (1981) จากความร่วมมือของประเทศรัฐริมอ่าวอาหรับ 6 ชาติ
กรอบการหารือเอเชีย-ตะวันออกกลาง (AMED) กรอบการหารือเอเชีย-ตะวันออกกลาง (AMED)
AMED เป็นกรอบการหารือของภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลางในประเด็นด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม การศึกษา วิทยาศาสตร์ และสื่อมวลชน
สันนิบาตอาหรับ สันนิบาตอาหรับ
เป็นองค์กรภูมิภาคของประเทศอาหรับ จัดตั้งบนพื้นฐานทางชาติพันธ์ ภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ (Arab Based)

News 1 - 15 of 15
First | Prev. | 1 | Next | Last All