กิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลในภูมิภาค

  
14/02/2019

กิจกรรมการสัมมนานักเรียนไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครั้งที่ 2 ณ กรุงอาบูดาบี

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการสัมมนานักเรียนไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมดุสิตธานีอาบูดาบี

การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ
สถานกงสุลใหญ่ฯ
และนักศึกษาไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสร้างความสามัคคีระหว่างกลุ่มนักเรียนซึ่งศึกษาอยู่ในต่างสถาบันการศึกษา อีกทั้งเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความเห็นและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเรียนและการดำรงชีวิตในต่างแดน โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เศรษฐมาลินี ผู้อำนวยการสถาบันศาสนาวัฒนธรรมและสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ จ. เชียงใหม่ และผู้แทนจุฬาราชมนตรี
มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บัณฑิตไทยมุสลิมกับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลาย”
ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาได้รับฟัง

ในโอกาสเดียวกันนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายให้ข้อมูลด้านการกงสุลในมิติต่างๆ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอก
ราชอาณาจักรให้แก่นักเรียนและนักศึกษาอีกด้วย

งานบ่าย_190210_0001.jpg

งานบ่าย_190210_0002.jpg

งานบ่าย_190210_0003.jpg

งานบ่าย_190210_0009.jpg

งานบ่าย_190210_0012.jpg

งานบ่าย_190210_0018.jpg

งานบ่าย_190210_0019.jpg

 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com