สถานการณ์สำคัญในภูมิภาค

  
14/08/2018

เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานที่กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ

1.      คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร

1.1    เป็นนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 – 4

1.2    เป็นผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียกลาง ตะวันออกกลางและแอฟริกา

1.3    สามารถฝึกงานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เดือน

1.4    มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี หรือภาษาต่างประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียกลาง
 ตะวันออกกลางและแอฟริกา

2.      การสมัคร

2.1   นักศึกษาแจ้งความประสงค์ขอฝึกงานกับคณะ/มหาวิทยาลัย  

2.2   คณะ/มหาวิทยาลัยทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงานให้แก่นักศึกษา  เรียนอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา พร้อมแนบเอกสารอย่างละ 1 ฉบับ ดังนี้

2.1.1         ใบสมัครฝึกงาน พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี

2.1.2         สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับล่าสุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.1.3         สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.1.4         ประวัติส่วนตัว หรือ RESUME และสำเนาผลงานต่างๆ  เช่น ผลการสอบวัดระดับภาษาต่างประเทศ เกียรติบัตร ฯลฯ (สำหรับประกอบการสัมภาษณ์)

2.2   คณะ/มหาวิทยาลัย หรือนักศึกษา ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงานพร้อมเอกสารแนบ                         มาทางไปรษณีย์ ดังนี้

กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

กระทรวงการต่างประเทศ

เลขที่ 443ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

(นักศึกษาฝึกงาน)

หรือ ส่งมาที่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : jengchakkaphan@gmail.com โดยสแกนเอกสารเป็นไฟล์ .PDF                           และให้นักศึกษานำเอกสารฉบับจริงมาส่งในวันสัมภาษณ์

2.3   เมื่อกรมเอเชียใต้ฯ ได้รับเอกสารการสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว จะติดต่อกลับไปยัง                 นักศึกษา (ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในใบสมัคร) เพื่อนัดหมายการสัมภาษณ์ ตามวันเวลาที่นักศึกษาสะดวก

2.4   กรมเอเชียใต้ฯ จะมีหนังสือตอบรับการฝึกงานไปยังคณะ/มหาวิทยาลัย และแจ้งให้นักศึกษาทราบ ภายหลังการสัมภาษณ์และการพิจารณาเสร็จสิ้น

3.      รายละเอียดติดต่อ

ผู้ที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเลขานุการกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ 443  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02 203 5000 ต่อ 12074 (เวลาราชการ) หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : jengchakkaphan@gmail.com

หมายเหตุ  การรับสมัครไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น

 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com


09-10-2019 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

04-10-2019 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

04-10-2019 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

18-09-2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

18-09-2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล