สถานการณ์สำคัญในภูมิภาค

  
14/08/2018

เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานที่กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ

1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร

1.1    เป็นนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 - 4

1.2    เป็นผู้มีผลการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

1.3    เป็นผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียกลาง ตะวันออกกลางและแอฟริกา

1.4    สามารถฝึกงานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เดือน

1.5    มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี หรือภาษาต่างประเทศอื่นที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียกลาง ตะวันออกกลางและแอฟริกา

2. การสมัคร

1.1 นักศึกษาแจ้งความประสงค์จะฝึกงานกับคณะ/มหาวิทยาลัยทราบ โดยคณะหรือมหาวิทยาลัย มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงานให้แก่นักศึกษา ส่งถึงกรมเอเชียใต้ฯ เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ พร้อมเอกสารแนบ อย่างละ 1 ฉบับ ดังนี้

2.1.1 ใบสมัครฝึกงาน พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี

2.1.2 หนังสือคณะ/มหาวิทยาลัยขอความอนุเคราะห์ฝึกงานถึงอธิบดีกรมเอเชียใต้ฯ

2.1.3 สำเนาใบแสดงผลการเรียน  Transcript  ฉบับล่าสุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.1.4 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.1.5 ประวัติส่วนตัว หรือ RESUME และสำเนาผลงานต่างๆ เช่น ผลการสอบวัดระดับภาษาต่างประเทศ เกียรติบัตร ฯลฯ (สำหรับประกอบการสัมภาษณ์)

2.2   คณะ/มหาวิทยาลัยหรือนักศึกษา ส่งมาทางไปรษณีย์ ระบุบผู้รับเอกสาร ดังนี้

กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

กระทรวงการต่างประเทศ

เลขที่ 443ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

หรือส่งมาที่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ jengchakkaphan@gmail.com โดยสแกนเอกสารบันทึกเป็นไฟล์ .PDF และให้นักศึกษานำเอกสารมาส่งในวันสัมภาษณ์

2.3   เมื่อกรมเอเชียฯ ได้รับเอกสารการสมัคร และตรวจคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว กรมเอเชียใต้ฯ จะติดต่อกลับ ไปยังนักศึกษา (ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุบลงใบสมัคร) เพื่อนัดหมายการสัมภาษณ์ ตามวันเวลาที่นักศึกษาสะดวก

2.4   เมื่อสัมภาษณ์แล้ว กรมเอเชียใต้ฯ จะมีหนังสือตอบรับการฝึกงานไปยังคณะ/มหาวิทยาลัย เพื่อทราบ

2.      รายละเอียดติดต่อ

ผู้ที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเลขานุการกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ 443 ถนน ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02 203 5000 ต่อ 12074 (ในเวลาราชการ) หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ jengchakkaphan@gmail.com 

*หมายเหตุ การรับสมัครไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าธรรมใดๆ ทั้งสิ้น


>>>ใบสมัครฝึกงาน<<<

 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com