กิจกรรมของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

  
01/11/2017

นายมะฮ์มูด มุฮัมมัด อะบูด เอกอัครราชทูตสหภาพคอโมโรส ประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงปักกิ่ง เข้าเยี่ยมคารวะนายเกริกพันธุ์ ฤกษ์จำนง อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายมะฮ์มูด มุฮัมมัด อะบูด เอกอัครราชทูตสหภาพคอโมโรส ประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงปักกิ่ง ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายเกริกพันธุ์ ฤกษ์จำนง อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ในโอกาสที่เดินทางเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นการส่งเสริมการค้าและการลงทุน การส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา โดยเฉพาะการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) และองค์ความรู้ด้านการเกษตร มาใช้ในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศ

คอโมโรสเป็นประเทศหมู่เกาะในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกและได้รับการจัดให้เป็นประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed Countries – LDCs) ในปี 2559 มูลค่าการค้ารวมระหว่างไทยกับคอโมโรส
ไม่มากนักแต่คอโมโรสเป็นประเทศที่มีศักยภาพที่จะร่วมมือกับไทยในด้านการค้าและการลงทุน เนื่องจากคอโมโรสเป็นสมาชิกตลาดร่วมแห่งภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาตอนใต้
(Common Market for Eastern and Southern Africa – COMESA) ซึ่งสามารถเป็นประตู (Gateway) สู่ตลาดแอฟริกาของไทยได้ และเป็นสมาชิกในเวทีระหว่างประเทศที่สำคัญ อาทิ องค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) สมาคมแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (IORA) และองค์การสหประชาชาติ จึงเป็นโอกาสที่ไทยจะร่วมมือกับคอโมโรสได้

img-171011151258-0001.jpg


 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com


11-04-2018 อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาด้านการค้าและการลงทุน ไทย – เอธิโอเปีย (Ethiopian - Thailand Trade and Investment Forum)

09-04-2018 นายพาทริก ซีมียู วาโมโต เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายเจษฎา กตเวทิน อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

28-03-2018 พิธีเปิดการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย อัล อัซฮัร ประจำปี 2561

04-12-2017 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมอริเชียสประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เข้าพบหารือกับอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

04-12-2017 เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงนิวเดลี เข้าเยี่ยมคารวะและพบหารือกับรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา