กิจกรรมของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

  
16/06/2017

นายเกริกพันธุ์ ฤกษ์จำนง อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา และคณะเดินทางเยือน สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียและสาธารณรัฐกานา ภายใต้การดำเนินโครงการขยายตลาดใหม่ และประเทศหุ้นส่วนสำคัญ (Focus Group) ประจำปีงบประมาณ 2560

ด้วยระหว่างวันที่ 4-11 มิถุนายน พ.ศ. 2560 นายเกริกพันธุ์ ฤกษ์จำนง อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา พร้อมด้วย จนท.กรมเอเชียใต้ฯ ได้เดินทางเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียและสาธารณรัฐกานา ภายใต้โครงการขยายตลาดใหม่และประเทศหุ้นส่วนสำคัญ (Focus Group) ประจำปีงบประมาณ 2560 วัตถุประสงค์ของการเยือนครั้งนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีและสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งแสวงหาลู่ทางและโอกาสความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศทั้งสอง โดย จนท.สอท. ณ กรุงไนโรบี ซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมสาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย จนท.สอท. ณ กรุงอาบูจา ซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมสาธารณรัฐกานา และภาคเอกชน ซึ่งในปีนี้กลุ่มโรงพยาบาลเอกชนร่วมเดินทางไปกับคณะ

ในการเยือนเอธิโอเปีย อธิบดีกรมเอเชียใต้ฯ ได้เข้าพบอธิบดีกรมเอเชียและโอเชียเนีย กระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปีย โดยทั้งสองฝ่ายหารือถึงแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกัน และเห็นพ้องที่จะเร่งให้ความตกลงทวิภาคีบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาผ่านโครงการความร่วมมือทางวิชาการต่างๆ อาทิ ทุนฝึกอบรม เพื่อมุ่งสู่แนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SEP for SDGs) ในโอกาสนี้ คณะได้เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.สธพร้อมผู้แทนจากโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งได้รับทราบนโยบายภาครัฐและแนวทางความร่วมมือด้านสาธารณสุข รวมทั้งโอกาสในการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของไทย นอกจากนี้ คณะได้เข้าพบหน่วยงานด้านส่งเสริมการลงทุน และเจ้าของกิจการโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของเอธิโอเปียเพื่อสร้างเครือข่ายและความเป็นไปได้ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านธุรกิจระหว่างโรงพยาบาลเอกชนไทย รวมทั้งได้พบกับนักธุรกิจเอธิโอเปียซึ่งเป็นผู้นำเข้าสินค้าจากไทย อธิบดีกรมเอเชียใต้ฯ ยังได้มีโอกาสพบปะชุมชนชาวไทยที่อาศัยและทำงานอยู่ในเอธิโอเปีย ซึ่งมีจำนวนประมาณ 137 คน โดยได้สอบถามถึงสภาพความเป็นอยู่และปัญหา และกล่าวพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนไทย

ในการเยือนกานา อธิบดีกรมเอเชียใต้ฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ รมช.สธ. และรักษาการปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการรวมกลุ่มภูมิภาค และประธานศูนย์ส่งเสริมการลงทุนกานา เพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือในมิติต่างๆ รวมทั้งด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกัน โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมอาหารและการรักษาพยาบาล นอกจากนี้ อธิบดีกรมเอเชียใต้ฯ ยังได้พบปะกับตัวแทนนักธุรกิจไทยและกานา เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลเอกชน และโรงงานผลิตปลาทูน่ากระป๋องที่เมืองท่า Tema  ซึ่งเป็นโรงงานของเอกชนไทยที่ใหญ่ที่สุดในกานา

การดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของไทยต่อแอฟริกา ซึ่งมุ่งเน้นการมีปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและมีพลวัตต่อประเทศเป้าหมาย รวมทั้ง การแสดงบทบาทนำของภาครัฐในการสนับสนุนการค้าและการลงทุนของภาคเอกชน ทั้งนี้ เอธิโอเปียและกานา ถือว่าเป็นประเทศที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อไทยในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้า การลงทุน ตลอดจนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยไทยสามารถใช้เอธิโอเปียเป็นประตูสู่ภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาตอนใต้ เนื่องจากเอธิโอเปียเป็นสมาชิกตลาดร่วมแห่งภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาตอนใต้ (Common Market for Eastern and Southern Africa - COMESA)ขณะเดียวกันไทยสามารถใช้กานา เป็นประตูสู่ภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก  เนื่องจากกานาเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตก (The Economic Community of West African States - ECOWAS) 

1.jpg

2.jpg

1497583874127.jpg

1497583876442.jpg

1497583881112.jpg

1497583889060.jpg

1497583896516.jpg1497583898510.jpg

1497583933828.jpg

1497583906219.jpg

1497583948023.jpg

1497583952707.jpg

1497583954672.jpg

1497583960279.jpg

 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com


11-04-2018 อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาด้านการค้าและการลงทุน ไทย – เอธิโอเปีย (Ethiopian - Thailand Trade and Investment Forum)

09-04-2018 นายพาทริก ซีมียู วาโมโต เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายเจษฎา กตเวทิน อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

28-03-2018 พิธีเปิดการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย อัล อัซฮัร ประจำปี 2561

04-12-2017 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมอริเชียสประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เข้าพบหารือกับอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

04-12-2017 เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงนิวเดลี เข้าเยี่ยมคารวะและพบหารือกับรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา