กิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลในภูมิภาค

  
05/05/2017

ฝ่ายซาอุดีอาระเบีย แสดงความสนใจต่อแนวคิด SEP for SDGs ของไทย

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 นายดนัย เมนะโพธิ อุปทูต ณ กรุงริยาด ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับ ดร. อิบราฮิม เอ็ม บาเบลลี่ (Dr. Ibrahim M. Babelli) ปลัดกระทรวงเศรษฐกิจและวางแผนของซาอุดีฯ (Deputy Minister for Sectoral Development) เกี่ยวกับลู่ทางการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศระหว่างไทย-ซาอุดีฯ โดยเฉพาะการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development Goals – SEP for SDGs) ของฝ่ายไทย ซึ่งปลัดกระทรวงเศรษฐกิจฯ ซาอุดีฯ แสดงความสนใจที่จะศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมมือกับฝ่ายไทยในเรื่องนี้หากความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะได้รับการปรับฟื้นคืนสู่ปกติในอนาคตโดยการหารือเป็นไปอย่างฉันมิตร และทั้งสองฝ่ายต่างเห็นพ้องว่า นโยบายและยุทธศาสตร์ของชาติควรมุ่งไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศตามการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ของไทย และ Saudi Vision 2030 ของซาอุดีฯ ซึ่งทั้งสองประเทศน่าจะสามารถเรียนรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือประสบการณ์ระหว่างกันได้ต่อไป โดย Dr. Babelli ชื่นชมประเทศไทย ที่ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาประเทศเป็นอย่างดีภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี ค.ศ.1997

อนึ่ง ฝ่ายซาอุดีฯ ได้เสนอชื่อเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเศรษฐกิจฯ เพื่อสมัครเข้ารับทุนฝึกอบรม (Annual International Training Courses – AITC) ประจำปี 2560 ในหลักสูตร Microcredit and Sufficient Economy Development ของกระทรวงการต่างประเทศของไทยด้วย ซึ่งถือเป็นนิมิตรหมายและโอกาสอันดีที่ทั้งสองฝ่ายจะได้ปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นเพื่อปูทางไปสู่การฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างกันต่อไป

ในโอกาสนี้ อุปทูตฯ ได้มอบหนังสือ Thailand’ s Sustainable Development Sourcebook และ Sufficiency Thinking ให้แก่ Dr.Babelli เพื่อพิจารณาใช้ประโยชน์ต่อการศึกษาเพิ่มเติมของฝ่ายซาอุดีฯ ต่อไป ซึ่ง Dr. Babelli แสดงความสนใจเป็นอย่างยิ่งและหวังว่า ไทยและซาอุดีฯ จะมีโอกาสร่วมมือกันในเรื่องของการพัฒนาที่มีความสำคัญนี้


18278419_1033343526766245_6123580474332200828_o.jpg


18238482_1033343636766234_1679270106139654061_o.jpg


         ที่มา :   Royal Thai Embassy, Riyadh

 

 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com