ภารกิจสำคัญด้านการต่างประเทศ

  
24/04/2014

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมหารือประจำปีไทย-ภูฏาน ครั้งที่ ๒นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและคณะ ได้ไปเยือนภูฏานอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของปลัดกระทรวงการต่างประเทศภูฏาน เพื่อเข้าร่วมการหารือประจำปีไทย-ภูฏาน ครั้งที่ 2 ณ กรุงทิมพู ระหว่างวันที่ 17 – 19 เมษายน 2557 และในโอกาสดังกล่าว สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 5 แห่งราชอาณาจักรภูฏาน (สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก) ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและคณะเข้าเฝ้าฯ ในวันที่ 18 เมษายน 2557

   

การประชุมหารือไทย-ภูฏานครั้งนี้ เป็นการหารือประจำปีในระดับปลัดกระทรวงการต่างประเทศไทย-ภูฏาน เป็นครั้งที่ 2 (ครั้งแรกมีขึ้นที่ประเทศไทยเมื่อเดือนมีนาคม 2556) และถือเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ภูฏานในทุกด้าน โดยหัวหน้าคณะของทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงพัฒนาการในประเด็นต่าง ๆ ที่สืบเนื่องจากการหารือฯ ครั้งแรกเมื่อปี 2556 และผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของของนายกรัฐมนตรีภูฏาน เมื่อวันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน 2556 มีประเด็นสำคัญ ๆ ได้แก่

1. กิจกรรมที่ทั้งสองฝ่ายจะจัดเพื่อฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 25 ปีระหว่างกัน โดยฝ่ายไทยขอบคุณข้อริเริ่มของฝ่ายภูฏานที่เสนอให้นักท่องเที่ยวไทยโดยเฉพาะ ในช่วงเดือน มิถุนายน – สิงหาคมศกนี้ ฝ่ายภูฏานรับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากาจะจัดขึ้นในช่วงปีนี้ เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสดังกล่าว เช่น การจัดทำแสตมป์ที่ระลึก การจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมไทยในภูฏาน เป็นต้น นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศจะประสานกับสถานเอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทยเพื่อร่วมกันพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะจัดโครงการฉลองความสัมพันธ์ครบ 25 ปี ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2557 ซึ่งจะเป็นเดือนที่ครบรอบโอกาสดังกล่าว

2. ฝ่ายไทยย้ำความพร้อมที่จะเพิ่มความร่วมมือทางวิชาการแก่ภูฏานในสาขาต่าง ๆ ที่ไทยมีแนวปฏิบัติที่ดี และภูฏานต้องการรับองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาเกษตร การศึกษา สาธารณสุข การท่องเที่ยว การบินพาณิชย์ ฯลฯ ซึ่งฝ่ายภูฏานกล่าวขอบคุณและแจ้งว่าประสงค์ที่จะได้รับความร่วมมือเพิ่มเติมในสาขาอื่นๆ ด้วย เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ การวางผังเมือง การพัฒนาสนามบินนานาชาติ เป็นต้น

3. ในด้านการค้า การลงทุน ฝ่ายไทยแจ้งให้ภูฏานทราบถึงความสนใจของภาคเอกชนไทยในสาขาก่อสร้าง โดยแจ้งว่า สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทยกำลังจะนำคณะจากภาคเอกชนไทยในสาขานี้ไปเยือนภูฏานในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายน เพื่อพบปะกับคณะกรรมการก่อสร้างของภูฏาน และดูลู่ทางที่จะขยายความร่วมมือในด้านนี้กันต่อไป ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่ภาครัฐจะต้องร่วมมือกันกระตุ้นให้ภาคเอกชนของทั้งสองฝ่ายติดต่อไปมาหาสู่ระหว่างกันมากขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างกัน ซึ่งยังมีศักยภาพที่จะขยายตัวได้อีกมาก โดยดูจากปริมาณการค้าสองฝ่ายในปี 2556 ที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 66 เมื่อเทียบกับปี 2555

ทั้งสองฝ่ายตกลงว่า การประชุมหารือฯ ครั้งที่ 3 จะมีขึ้นในประเทศไทย โดยฝ่ายไทยจะแจ้งวัน เวลา และสถานที่ให้ฝ่ายภูฏานทราบต่อไป กระทรวงการต่างประเทศ
เมษายน 2557
 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com