Forum on Haya Water Infrastructure Projects


นาย Hussain Abdul Hussain ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท Haya Water ซึ่งเป็นบรรษัทภายใต้การดูแลของรัฐบาลโอมาน ที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำในกรุงมัสกัต แจ้งว่า บริษัทฯจะจัด Forum on Haya Water Infrastructure Projects ณ โรงแรม Intercontinental กรุงมัสกัต ระหว่างวันที่ 15-16 ธ.ค. 57 และเชิญชวนหน่วยงานภาคเอกชนของไทยที่สนใจเข้าร่วม ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อบริษัท Haya Water โดยตรง ผ่านอีเมล์ tender@haya.com หรือ fahad.azri@haya.com และสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : http://www.haya.com
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก
 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com