โครงการประกวดเขียนเรียงความชิงทุนการศึกษา


สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญชวนนักเรียน/นักศึกษาไทยในโอมานและเยเมนเข้าร่วมโครงการประกวดเรียงความเพื่อชิงรางวัลทุนการศึกษา ดังมีรายละเอียดปรากฏตามประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่แนบมา ณ ที่นี้ที่มา
สอท. ณ กรุงมัสกัต
 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com